budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Rzgów: budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra na ulicach Parterowej i Dachowej w miejscowości Stara Gadka na ulicy Uczniowskiej
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy Rzgów, do kontaktów: Maria Hetman- Nagańska
Zbigniew Snelewski, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207, e-mail: inwestycje@rzgow.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.rzgow.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): http://bip.rzgow.tensoft.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Środowisko, Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Starowa Góra na ulicach Parterowej i Dachowej w miejscowości Stara Gadka na ulicy Uczniowskiej.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Starowa Góra i Stara Gadka - Gmina Rzgów.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Ulica Dachowa- Kolektor PE Ø 160 L=658, 28 mb,
Kolektor PE Ø 125 L= 90, 37 mb,
Przyłącza kanalizacyjne PE Ø 90 L= 440, 00 mb,
Studnie żelbetowe 1000x1000 37 szt
Zawory podciśnieniowe 35 szt
Ulica Parterowa Kolektor PE Ø 110 L=377, 00 mb,
Przyłącza kanalizacyjne PE Ø 90 L= 225, 47 mb
Studnie żelbetowe 1000x1000 20 szt
Zawory podciśnieniowe 13szt.
3. Ulica Uczniowska kolektor PE Ø 225 L= 819 mb,
Przyłącza kanalizacyjne PE Ø 90 L= 137,7 mb.
Studnie żelbetowe 1000x1000 13 szt
Zawory podciśnieniowe 10 szt
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: 1) wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej ( w tym co najmniej jednej kanalizacji podciśnieniowej z systemem monitoringu) o wartości powyżej 2 mln zł każda z nich, potwierdzonymi referencjami należytego wykonania robót.
2) mieć w dyspozycji personel:
- 1 kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz doświadczeniem w budowie kanalizacji podciśnieniowej, który może wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.40.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: 1. Ulica Dachowa - Kolektor PE Ø 160 L=658, 28 mb,
Kolektor PE Ø 125 L= 90, 37 mb,
Przyłącza kanalizacyjne PE Ø 90 L= 440, 00 mb,
Studnie żelbetowe 1000x1000 37 szt
Zawory podciśnieniowe 35 szt
Ulica Parterowa Kolektor PE Ø 110 L=377, 00 mb,
Przyłącza kanalizacyjne PE Ø 90 L= 225, 47 mb
Studnie żelbetowe 1000x1000 20 szt
Zawory podciśnieniowe 13 szt
3. Ulica Uczniowska kolektor PE Ø 225 L= 819 mb,
Przyłącza kanalizacyjne PE Ø 90 L= 137,7 mb.
Studnie żelbetowe 1000x1000 13 szt
Zawory podciśnieniowe 10 szt
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Pożądany; data zakończenia: 30.11.2007
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000,00 złotych.
słownie: Czterdzieści tysięcy złotych.
2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądza,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać
na konto Zamawiającego:
PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie najpóźniej do 25.06.2007 r. do godz. 900.

5. Termin wniesienia wadium upływa dniu 25.06.2007 roku godz. 900
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Do przetargu zostaną zakwalifikowani Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wykonawca musi:

1) wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej ( w tym co najmniej jednej kanalizacji podciśnieniowej z systemem monitoringu) o wartości powyżej 2 mln zł każda z nich, potwierdzonymi referencjami należytego wykonania robót.
2) mieć w dyspozycji personel:
- 1 kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz doświadczeniem w budowie kanalizacji podciśnieniowej, który może wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
- pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.

3) posiadać zdolność finansową, potwierdzoną jednym z 3-ch dokumentów:
a) informację z banku, potwierdzającą wielkość posiadanych środków na rachunku bankowym w wysokości 2 mln zł
b) potwierdzoną przez bank zdolność kredytową w wysokości 2 mln zł
c) wykazać obroty miesięczne na rachunku bankowym min. 0, 3 mln zł w ciągu ostatnich 6 m-cy.
Wykonawcę uzna się za wiarygodnego w przypadku, gdy jego roczne obroty (przychody) w ciągu ostatnich 3-ch lat stanowić będą co najmniej 2-krotną wartość brutto zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn.
a) prowadzą działalność gospodarczą ,
b) nie zalegają z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (lub w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
c) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących prace zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - zgodnie z art.24 ust.1 pkt 1-8 Prawa zamówień Publicznych
d) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn:
a) dysponuje personelem do wykonania zamówienia ,posiadającym wymagane uprawnienia,
b) ma doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień,
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
a) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
b) musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytowa zapewniającą realizację zamówienia.
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Spełnienie powyższych warunków zweryfikuje Komisja Przetargowa badając dokumenty,
o których mowa w ust. III.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert ważnych i nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej specyfikacji.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
1) Ważna oferta musi spełniać warunki:
a) zachowanie prawidłowej pisemnej formy oferty;
b) nie może być dotknięta wadą oświadczeń woli;
c) treść oferty nie może być sprzeczna z treścią zamówienia.
2) Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim.
3) Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

8. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ust. III.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnienie powyższych warunków zweryfikuje Komisja Przetargowa badając dokumenty,
o których mowa w ust. III.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.
6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy spośród ofert ważnych i nie odrzuconych, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej specyfikacji.
7. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 89 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
1) Ważna oferta musi spełniać warunki:
a) zachowanie prawidłowej pisemnej formy oferty;
b) nie może być dotknięta wadą oświadczeń woli;
c) treść oferty nie może być sprzeczna z treścią zamówienia.
2) Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim.
3) Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert.

8. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w ust. III.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE OŚWIADCZENIA
I DOKUMENTY -dot. Wykonawcy:

1. Opis przedmiotu zamówienia lub oświadczenie złożone na druku OFERTA zał. nr 1 zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia.

2. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika.
Właściwie sporządzone, podpisane i opłacone pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty
(załączyć, jeżeli dotyczy).

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (określający pełną nazwę firmy, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres
firmy składającej ofertę, jednocześnie potwierdzający, że profil działania Wykonawcy
odpowiada profilowi robót objętych przetargiem).

Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, np. umowa spółki cywilnej lub inne ( załączyć, jeżeli dotyczy).

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - załączyć jeżeli dotyczy.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załączyć jeżeli dotyczy.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na załączniku nr 3 zatytułowanym \Potencjał kadrowy\ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, (uprawnienia - Wykonawca musi załączyć kserokopie potwierdzone \za zgodność\) oraz oświadczeniami o gotowości do współpracy z Wykonawcą w przypadku, gdyby osoby przewidziane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie były jego pracownikami.
Wymagane minimum potencjału kadrowego:
1) 1 kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz doświadczeniem w budowie kanalizacji podciśnieniowej.
2) pracownicy fizyczni w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.
/Należy udokumentować kwalifikacje zawodowe tylko kierownika, natomiast osoby, które będą
wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , należy tylko
wpisać do załącznika nr 3 \Potencjał kadrowy\ /.
11.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku
nr 4 zatytułowanym \Doświadczenie zawodowe\oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykaz musi posiadać lokalizację, adres inwestora (ewentualnie telefon), wartość robót
oraz czas trwania zamówienia (podać daty).
Wymagane minimum: 3 (trzy) zrealizowane budowy o wartości powyżej 2 mln zł każda
z nich, / roboty muszą być zakończone /.

12. Referencje potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. 11 zostały wykonane w terminie
i z należytą starannością.

13. W załączniku nr 5 zatytułowanym \Podwykonawcy\ żądamy wskazania, jaką cześć
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wartość robót powierzonych
do wykonania podwykonawcom nie może przekraczać 20% zamówienia całkowitego brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług Podwykonawców, musi dołączyć do oferty podpisane przez Podwykonawcę Oświadczenie o gotowości do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji powierzonej części przedmiotu zamówienia .
Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć zamówienia podwykonawcy, załącza zał. nr 5 do oferty z adnotacją \nie dotyczy14. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnie
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
15. Informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
16. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
17. Dowód wpłacenia wadium lub kserokopia dokonanej wpłaty, potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
18. Wstępny harmonogram rzeczowo- terminowo- wartościowy robót przewidujący fakturowanie
miesięczne.
Harmonogram powinien być skonstruowany w okresach miesięcznych i tak, aby wszystkie
roboty były wykonane w terminie nie później niż do 30.11.2007r.
Ostatnia faktura płatna po odbiorze końcowym stanowić musi nie mniej niż 30% wynagrodzenia umownego brutto.
19. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy.
20. Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie przez kilku przedsiębiorców, każdy
ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15,16.
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
Jeżeli oferta podmiotów występujących wspólnie, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 kodeksu cywilnego.
Umowa \Konsorcjum\ musi być zgodna z zapisami kodeksu cywilnego i obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak również okres gwarancji i rękojmi.
UWAGA: Brak któregokolwiek dokumentu wymienionego powyżej lub złożenie dokumentu o niewłaściwej treści lub w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy z postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rzgow.tensoft.pl/.
Opłata:
Warunki i sposób płatności: 1. Wykonawca może wystawiać faktury częściowe (miesięcznie) za faktycznie wykonane i odebrane w stanie wolnym od wad zakresy robót, wg harmonogramu terminowo - rzeczowo - wartościowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy i opiewające na kwoty tam wskazane.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 21 dni od daty złożenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (protokołem odbioru robót). Zamawiający nie jest w jakikolwiek sposób związany ani zobowiązany umowami Wykonawc.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: Wykonawca może wystawiać faktury częściowe (miesięcznie) za faktycznie wykonane i odebrane w stanie wolnym od wad zakresy robót, wg harmonogramu terminowo - rzeczowo - wartościowego, stanowiącego załącznik Nr 1 do umowy i opiewające na kwoty tam wskazane.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie 21 dni od daty złożenia faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi. (protokołem odbioru robót). Zamawiający nie jest w jakikolwiek sposób związany ani zobowiązany umowami Wykonawcy z podwykonawcami
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2007 godzina 09:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.06.2007, godzina 09:15, Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 Sekretariat.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25.05.2007.
powrót...
Wersja : 1 2 3 
Załączniki:
SIWZ
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 25.05.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 25.05.2007 00:00. Wygasa 25.06.2007 00:00. Odsłon 2445, Wersja 3
Początek strony