Do 14 EURO (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy budowy  chodnika w Prawdzie na odcinu od posesji nr 25 do OSP {rawda w Rzgowie. Chodnik powinien być wykonany z kostki czerwonej typu fala o grubości 6 cm na podsypce piaskowej. Wjazdy na posesję z kostki szarej typu fala grubości 8 cm. Szczegółowy przedmiar jest załącznikiem do ogłoszenia. Oczekiwany termin zakończenia prac 30 maj  2010 roku. Wymagany okres gwarancji na wykonane prace minimum trzy lata. Na wszystkie wbudowane materiały Wykonawca będzie musiał dostarczyć odpowiednie atesty, aprobaty i oświadczenia o zgodności z aprobatą. Przed rozpoczęciem prac wykonawca będzie musiał przedstawic źródło pochodzenia wbudowywnych materiałów do akceptacji. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu chodników poparte referencjami. Przed podpisaniem umowy wykonawca będzie poproszony o okazanie referencji na co najmniej dwie roboty chodnikowe. Oferty z dołączonym kosztorysem ofertowym należy składać do 16 kwietnnia 2010 r do godziny 14.30. Do oferty oprócz kosztorysu ofertowego należy dołaczyć oswiadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania prac drogowym w odpowiednim zakresie oraz oświadczenie , że oferent ma uprawnienia do wykonywania prc objętych zamówieniem.

Wszelkie zapytania prosimy kierować do referatu inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie telefonicznie tel. 42 214 11 09 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres inwestycje@rzgow.pl

Informacja o wyborze ofert zostanie przedstawiona do dnia 15 czerwca 2010 roku poprzez umieszczenie informacji na stonie internetowej,


powrót...
Wersja : 1 2 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 31.03.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 31.03.2010 00:00. Wygasa 16.04.2010 00:00. Odsłon 1556, Wersja 2
Początek strony