ul. Leśna odpowiedzi na pytania (wygasły...)

Do Urzędu Miejskiego w Rzgowie w wpłynęły pytania od jednego z oferentów:

1.Proszę o potwierdzenie grubości warstw;

  • Kosztorys poz 5.d.2 dolna podbudowa z kruszyw łamanych ma mieć grubość 12 cm, czy należy uwzględnić krotność= 0,80 i do wyceny przyjąć gr. 12x08 czyli9,6 cm?
  • Kosztorys poz 8 d.2 warstwa wiążąca ma mieć grubość 2 cm, czy należy uwzględnić krotność= 0,2 i do wyceny przyjąć grubość1 c.?

Odp. W KNR6 w poz. warstwa dolna przyjęto do kalkulacji gr. warstwy 15 cm co przy krotnośći 0,8 daje nam oczekiwaną grubość 12 cm. Analogicznie dotyczy to wrstwy wiążącej, której grubość docelowa ma wynieść 2 cm

2. Zgodnie z załaczonymi przekrojami konstrukcja nawierzchni to:

warstwa ścieralna 4 cm, warstwa wiążąca 4 cm i podbidowa z kruszywa łąmanego 20 cm , natomiast w pozycji  8. d2 kosztorysu występuje warstwa wiążąca gr 2 cm Proszę o wyjaśnienie tej nieścisłości?

Odp. W ramach przebudowy ulicy Leśnej wykonane zostanie wyrównanie masą bitumiczną gr. 2 cm na części istniejącej już utwardzonej nawierzchni i na stępnie na tej nawierzchni zostanie ułożona warstwa ścieralna gr. 4 cm. Powierzchnia nakładki bitumicznej i wyrównania została określona w kosztorysie na 712 m2.

3. Zgodnie z rysunkiem przekroju typowego i kosztorysem do wyceny należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznieZgodnie z opisem technicznym należy wycenić podbudowę z kruszywa łamanego. Zaamieszczona specyfikacja techniczna dotyczy podbudowy z tłucznia. Proszęo potwierdzenie materiału i grubości podbudowy kamiennej i zamieszczenia specyfikacji technicznej dotyczącej podbudowy z kruszywa łamanego?

Odp. Podbudowy należy wykonać zgodnie ze specyfikacją D-04.04.04 grubośći 20 cm . W opisie projektanta wkradł się bład.

4. W kosztorysie poz 3 d.1 dotycząca rur osłonowych o srednicy 160 mm podano ilość 118, 5 m. na rysunkach sytuacji również pokazano 118, 5 m rur osłonowych. W opisie technicznym jest informacj , że należy wykonać124, 5 m rur.
Proszę o p podanie właściwej ilości rur osłonowych.Proszę o zamieszczenie S.T dotyczącej wykonania roobót związanych z z zabezpieczeniem sieci rurami osłonowymi?

Odp. Należy przyjąć rury osłonowe w ilości 118, 5 m. Montaż rur powinien być dokonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej i instrukcją producenta.

5. Proszę o określenie uziarninienia i rodzaju asfaltu jakie należy przyjąć do wyceny warstw bitumicznych.

Odp. Warstwa ścieralna powinna być wykonana zgodnie z PN-EN 13108-1AC11S zaś warstwa wiążąca zgodnie z PN-EN13108-1AC11W


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Z.Snelewski dnia 12.05.2011
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 12.05.2011 00:00. Wygasa 16.05.2011 00:00. Odsłon 1213, Wersja 1
Początek strony