rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Numer projektu 14/2007 (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Rzgów: rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Numer projektu 14/2007 Roboty budowlane - budynek stary
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy Rzgów, do kontaktów: Zbigniew Snelewski
Paulina Skiba, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207, e-mail: inwestycje@rzgow.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.rzgow.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne, Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Numer projektu 14/2007 Roboty budowlane - budynek stary.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Urząd Miejski w Rzgowie Rzgów Plac 500- Lecia 22.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie - Budynek stary. Zakres prac opisany jest w załączonych do SIWZ przedmiarach. Przedmiotem odbioru będą roboty zewnętrzne związane z wykonaniem wymiany konstrukcji dachu, ocieplenia budynku i montaż okładzin kamiennych. W zakresie robót wewnątrz budynku Wykonawca wykona roboty budowlane stanu surowego na pierwszym piętrze starego budynku oraz wykonanie wszystkich robót budowlanych związanych z wykonaniem sanitariatów
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: 1. wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW) zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 realizacji o charakterze i wielkości zbliżonej do tej będącej przedmiotem zamówienia. Przez robotę budowlaną podobną należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki:
a) o wartości co najmniej 700 000 złotych i
zawierające wykonanie: obiektów użyteczności publicznej. Jeżeli okres prowadzenia prac jest krótszy od wskazanego w poprzednim zdaniu należy wskazać prace za ten okres.
Prace, które zostaną wymienione w wykazie sporządzonym wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do niniejszej IDW muszą być rozpoczęte po roku 2000 i zakończone do końca 2006 roku.

2. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w załączniku nr 9 do niniejszej IDW zostały wykonane należycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać co najmniej:
a) wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy,
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie,
c) wskazanie zakresu realizowanego zamówienia,
d) wskazanie wartości zamówienia,
e) wskazanie daty wykonania,
f) wskazanie miejsca wykonania,
g) opinia podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b) stwierdzająca, że zamówienie zostało wykonane należycie,
podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu wskazanego w pkt. b)
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.55.00, 45.26.10.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: 1. Prace zewnętrzne dach i elewacja
2. Wykonanie sanitariatów
3. Przebudowa pierwszego piętra.

Wykonawca zorganizuje prace budowlane w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu. Do oferty Wykonawca dołączy proponowany harmonogram prac, który będzie później podstawą do rozliczania terminowości wykonywania prac i rozliczania budowy,
4. Część pozycji uwzględnionych w załączonych kosztorysach nie uwzględnia zmian dokonanych w wybudowanym już obiekcie. W związku z tym, że sposób przebudowy obiektu i standard przedmiotu zamówienia powinien być zharmonizowany z wybudowanym obiekcie:
Pokrycie dachu papą typu czarna mamba zamiast przewidzianego w projekcie ecodecu
Płyty elewacyjne powinny być montowane na kotwach halfena lub innych o identycznych walorach technicznych.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Pożądany; data zakończenia: 30.11.2007
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: 1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

15 000


2) Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez wykonawcę tzn.:
a) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego);
b) kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego (kopia musi posiadać potwierdzenie złożenia w kasie Zamawiającego dokonane przez kasjera Zamawiającego).

4) Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli:
a) jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości albo,
b) oferta nie posiada dołączonego dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium przez wykonawcę.

3. Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK z tym, że zobowiązanie kasy musi być zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

4. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Bank PEKAO S.A. I/O Rzgów # 79 1240 3435 1111 0000 3027 5799


2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w kasie Zamawiającego a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie (dokonane przez kasjera) złożenia w kasie wadium.

5. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Złożenia wypełnionego załącznika nr 1 do niniejszej IDW.
Posiadania przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych.

Posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
przeciętne średnioroczne zatrudnianie na umowę o pracę i pełny etat przez wykonawcę: co najmniej 15 pracowników wykwalifikowanych fizycznychi co najmniej 3 osób personelu wykwalifikowanego pracującego na stanowiskach nierobotniczych
oraz dysponować sprzętem jak opisano w punkcie 9.1.C.2 niniejszej instrukcji
dysponować Kierownikiem Budowy, który ma co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac, jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiada ubezpieczenie O.C. i uprawnienia do kierowania robotami w branży budowlano- konstrukcyjnej. Przez prace podobne, o których mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć prace w zakresie budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej
posiadać lub dysponować pracownikami mającymi doświadczenie w montażu okładzin ściennych z kamienia w systemie halfen
wykonanie przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 robót o charakterze i wielkości zbliżonej (odpowiadających swoim rodzajem i wartością) do niniejszego zamówienia.
Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:
posiadać w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych: obrotów w kwocie minimum 2 000 000 zł
posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 20 % wartości zamówienia
posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.


Złożenia wypełnionego przedmiaru robót
Akceptacja przez wykonawcę wzoru umowy zawartego(ych) w Części II niniejszej SIWZ.
Zabezpieczenie oferty wymaganym przez Zamawiającego wadium.
Udokumentowanie właściwej reprezentacji w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia .
Podpisania oferty przez osobę(y) upoważnione do dokonania niniejszej czynności.
Złożenia oświadczenia, na podstawie art. 44 u.p.z.p., o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1-2 u.p.z.p.
Złożenia wykazu prac przeznaczonych do podwykonania.
Dokonania wizji lokalnej na wybudowanej części Budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania.

3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
1) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;
2) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.
Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

5. Informacje, o których mowa powyżej w pkt. 22.1. i 22.4.2)-3) niniejszej IDW, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem
2. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia: Kierownik Budowy - uprawnienia do kierowania robotami w branży budowlanej i aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 u.p.z.p., tj. potwierdzające odpowiednio, że w przypadku wykonawcy będącego:
a) osobą fizyczną - tej osoby fizycznej;
b) spółką jawną - wspólnika;
c) spółką partnerską - partnera lub członka zarządu;
d) spółką komandytową - komplementariusza;
e) spółką komandytowo-akcyjną - komplementariusza;
f) osobą prawną (nie wymienioną powyżej) - urzędującego członka organu zarządzającego
nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innego przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowych
4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., tj. potwierdzająca, że wobec podmiotu zbiorowego sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
6. oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1)-4)) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.
1. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego (sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW), w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzająca przeciętne średnioroczne zatrudnianie na umowę o pracę i pełny etat przez wykonawcę: co najmniej 15 pracowników wykwalifikowanych fizycznych i co najmniej 3 osób personelu wykwalifikowanego na stanowiskach nierobotniczych , i oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1)-4)) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW.
2. wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej IDW) niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca, potwierdzający dysyponowanie (posiadanie lub dostęp) do następującego kluczowego Sprzętu:
Rusztowania systemowe w ilości niezbędnej do wykonania elewacji na powierzchni 200 m2

3. wykaz osób (sporządzony według wzorów stanowiących załącznik nr 6 i 7 do niniejszej IDW), które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Przedłożone przez oferenta wykazy i dokumenty muszą potwierdzać, że przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia personel:
a) Kierownik Budowy - posiada co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego, co najmniej 5 lat doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac, jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, posiada ubezpieczenie O.C. i uprawnienia do kierowania robotami w branży konstrukcyjnej. Przez prace podobne, o których mowa w poprzednim zdaniu należy rozumieć prace w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności publicznej.
b) Pracownicy przeznaczeni do montażu okładzin kamiennych,
4. wykaz (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej IDW) zawierający potwierdzenie wykonania przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 2 realizacji o charakterze i wielkości zbliżonej do tej będącej przedmiotem zamówienia. Przez robotę budowlaną podobną należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki:
a) o wartości co najmniej 700 000 złotych i
zawierające wykonanie: obiektów użyteczności publicznej. Jeżeli okres prowadzenia prac jest krótszy od wskazanego w poprzednim zdaniu należy wskazać prace za ten okres.
Prace, które zostaną wymienione w wykazie sporządzonym wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do niniejszej IDW muszą być rozpoczęte po roku 2000 i zakończone do końca 2006 roku.

5. Dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w załączniku nr 9 do niniejszej IDW zostały wykonane należycie. Przedkładane dokumenty muszą zawierać co najmniej:
a) wskazanie, że wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, realizował zamówienie, którego dokument dotyczy,
b) wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane było zamówienie,
c) wskazanie zakresu realizowanego zamówienia,
d) wskazanie wartości zamówienia,
e) wskazanie daty wykonania,
f) wskazanie miejsca wykonania,
g) opinia podmiotu wskazanego powyżej w pkt. b) stwierdzająca, że zamówienie zostało wykonane należycie,
podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu wskazanego w pkt. b)
6. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty będące przedmiotem dostawy i montażu odpowiadają określonym w niniejszej SIWZ normom (lub specyfikacjom technicznym).

1. sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Dokumenty wskazane w poprzednim zdaniu muszą potwierdzać uzyskanie przez wykonawcę w każdym ze wskazanych w poprzednim zdaniu roku obrotowym -obrotów w kwocie minimum 2 000 000 zł.
Informacje o których mowa poniżej muszą być również przedstawione w formie streszczenia, sporządzonego na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszych IDW

2. informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzająca posiadanie przez wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20 % wartości zamówienia.

3. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia.

Sporządzonego na podstawie Części IV z uwzględnieniem zapisów części III, V i VI - Przedmiaru Robót wraz z zestawieniem materiałowym oraz ceną materiałów.
Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do niniejszej IDW.
Potwierdzenie wniesienia wadium. Sposób wniesienia wadium opisuje pkt 11 niniejszej IDW.
Pełnomocnictwo wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW.
Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW.
Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszej IDW.
Oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 15 do niniejszej IDW.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rzgow.tensoft.pl/.
Opłata:
Warunki i sposób płatności: Należne płatności ,będą dokonywane na podstawie protokołu odbioru robót fakturą końcową. Dopuszcza się faktury przejściowe po wykonaniu poszczególnych etapów umowy na koniec każdego miesiąca kalendarzowego po uzyskaniu akceptacji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

3)Realizacja płatności
3.1 Żądania płatności będą adresowane do Urzędu Miejskiego w Rzgowie
3.2 Płatności będą zatwierdzane przez Referat Inwestycji
__________________________________________________.
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2007 godzina 09:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.06.2007, godzina 09:30, URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 SEKRETARIAT.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25.05.2007.

SIWZ, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja zawarte są w oddzielnych ogłoszeniach


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 25.05.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 25.05.2007 00:00. Wygasa 25.06.2007 00:00. Odsłon 1827, Wersja 2
Początek strony