Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej w Prawdzie na odc. 175 m (wygasły...)2007-04-04


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Rzgowa , 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )
NR PRZETARGU 4/2007
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej w Prawdzie na odc. 175 m ”
CPV 45233120-6
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 23 -04-2007 r .
do godziny 900 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-04-2007 r o godzinie 915.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30-06-2007.
Szczegółowy zakres zadania i wymagania są opisane w dołączonych do ogłoszenia materiałach.

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 04.04.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 04.04.2007 00:00. Wygasa 23.04.2007 00:00. Odsłon 866, Wersja 1
Początek strony