Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie. (wygasły...)

Rzgów: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie.
Numer ogłoszenia: 97059 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu parku miejskiego w Rzgowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres robót (etap I), wchodzić będą roboty rozbiórkowe głównych alejek oraz wybudowane zostaną dwie główne aleje parku oznaczone w części opisowej jako alejka miejska - oś czasu i alejka kościelna. Na trasie alejki miejskiej znajdują się trzy placyki, wchodzące również w zakres prac tego etapu, oraz część parkingów. Nawierzchnie alei zaprojektowane zostały z płyt z jasnoszarego granitu uzupełnionych po bokach ciemnoszarą kostką brukową, również z granitu. Po terenie parku rozprowadzona zostanie instalacja elektryczna z ustawieniem lamp. Plac przed Urzędem Miejskim od strony zachodniej otoczony zostanie niskim murkiem żelbetowym, obłożonym płytami z piaskowca umożliwiajacym siadanie ( pkt 4.4 pt. Siedziska na murkach w części opisowej do projektu). Na placu umieszczone zostaną 4 maszty flagowe. W nawierzchni alejki miejskiej - osi czasu umieszczone będą ozdobne kraty wokół pni istniejących drzew i metalowe cyfry, będące datami ważnych wydarzeń w historii Rzgowa. Charakterystyka robót. W ramach I etapu będą realizowane niżej wymienione nawierzchnie: 1. Alejka miejska oś czasu- nawierzchnia z płyt granitowych gr. 6 cm pow. 477,57 cm2, nawierzchnia z kostki granitowej wys. 8/11 cm, pow. 176,64 cm2, krawężniki granitowe 15x30 cm dł.6,01m, obrzeża granitowe 6x30 cm, dł. 219,30m 2. Alejka kościelna - nawierzchnia z płyt granitowych gr. 6 cm, pow. 192,30 m2, nawierzchnia z kostki granitowej 8na11 cm, pow. 216,84 m2, nawierzchnia z łupków gr. 10 cm, pow. 9,72m2, krawężniki granitowe 15x30 cm, gł. 9,0 m, obrzeża granitowe 6x30 cm, dł. 241,92m. 3. Alejka wzdłuż Urzędu Miasta, zjazdy , parkingi - nawierzchnia z płyt granitowych gr. 6 cm, pow. 93,98 m2, nawierzchnia z kostki granitowej 8na11 cm, pow. 646,49 m2, krawężniki granitowe 15x30 cm, dł. 288,98 m, 4. Główne placyki - nawierzchnia z płyt granitowych gr. 6cm, pow. 310,12m2, nawierzchnia z kostki granitowej 8na11 cm, pow. 366,93 m2, krawężniki granitowe 15x30 cm, dł. 45,51 m, obrzeża granitowe 6x30 cm, dł.210,29m. Łączna powierzchnia nawierzchni z płyt granitowych - 1073,97 m2, z kostki granitowej - 1406,90 m2, z łupków - 9,72 m2 Łączna długość krawężników granitowych - 349,50m, obrzeży granitowych - 671,51 m W ramach I etapu realizowane będą niżej wymienione elementy urządzenia terenu: 1. Murek ogrodzenia o konstrukcji żelbetowej obłożony kamieniem z piaskowca oraz tynkiem cienkowarstwowym , pow. murku - 52,336 m2 2. Osłona pni drzew - krata stalowa średnicy 120cm, 6szt, 3. Daty w nawierzchniach - cyfry metalowe osadzone w nawierzchni z płyt granitowych 44szt, 4. Maszty flagowe - konstrukcja z rur stalowych na fundamentach żelbetowych 4szt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.11.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy i 00/100 zł)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy powinni wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie nawierzchni z płyt i kostki granitowej lub tylko z kostki granitowej, potwierdzonymi referencjami należytego wykonania min. 500m2 powierzchni.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - 1 kierownika robót z uprawnieniami w specjalności drogowej - 1 kierownika robót z uprawnieniami w specjalności instalacji elektrycznych - pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ( min. 10 pracowników budowlanych)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na min. 500 000 zł PLN -opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy: a) W zakresie przedłużenia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku opóźnień wynikających z: 1) działania siły wyższej, np. klęski żywiołowej, 2)wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności w związku ze zleceniem zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Fakty te muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru. 3) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem istotnych wad (potwierdzonych przez obie strony) zawartych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; b) W zakresie nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22 95-030 Rzgów, Ref. Inwestycji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22 95-030 Rzgów, Sekretariat - pok.21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja będzie finansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 26.04.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 26.04.2010 00:00. Wygasa 17.05.2010 00:00. Odsłon 992, Wersja 1
Początek strony