Zamówienie do 14 000 EURO (wygasły...)

Gmina Rzgów 

 Poszukuje wykonawcy zadania polegającego na wykonaniu przułącza kanalizacji podciśnieniowej. Oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2012 do godziny 9 00  formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w w Rzgowie. 95 - 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22.Do oferty powinno być dołaczone oświadczenie, że Wykonawca wykonał zadanie dotyczące budowy kanalizacji podciśnieniowej o zakresie nie mniejszym niż opisane w przedmiocie zamówienia. Termin realizacji zamówienia wrzesień2012 r

Zakres zlecenia obejmuje przedłużenie istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej do projektowanej studzienki podcisnieniowej na działce nr 2265/1 ptzy ul. Zdrojowej 23.

Istniejące przyłącze zostało wyprowadzone od sieci głównej w granicy pasa drogowego i zakorkowane korkiem Wyprowadzony został kabel do monitoringu studzienki z nadmiarem i w zwoju zakopany w ziemi.

W zakres zlecenia będą wchodziły prace polegające na przedłużeniu o 5 mb przyłącza kanalizacyjnego , wbudowanie studni podciśnieniowej , prowadzenie przewodu elektrycznego do studni, wbudowanie zaworu który dostarczy zakład Wodociagów i Kanalizacji w Rzgowie do zaworu należy dokupić i zamontować rury sensorowe i metalowa rurkę do zamontowania przewodu napowietrzającego zakończonego grzybkiem . W celu właczenia przyłącza nalęzy zamknąć zasuwę w ul Zdrojowej i odciąć sieć od podciśnienia

Materiały które należy zastosować

przyłącze - rury ciśnieniowe PE o śr zewnetrznej 90mm SDR 17

studnia kanalizacji podciśnieniowej- prefabrykowana zelbetowa o wymiarach 1mx1m i głebokości 2,55 grubość ścianek 10cm ,dna 50cm z niszą na ścieki 40x40x40cm i płyty wierzchniej grubości 14cm z włazem zeliwnym typu lekkiego o srednicymin. 600mm.Właz powinien być usytułowany nad stopniami. pokrywa studzienkin powinna być wyniesiona ponad rzedną terenu o 5 cm. Studzienkę zazbroic pretami Ø 8 co 15 cm ze stali okrągłej A0 St0S. otulenie prętów 3 cm

W scianach bocznych otwory na szczelne przejścia przewodów oraz stopmie zeliwne wg rysunku Wewnętrzna powierzchnia studzienki powinna byc gładka Studzienka powinna odpowiadac normie PN-92 B -10729 studzienke nalezy wykonac z betonu B30 F75 W4 PN-88 B-06250, czyli z betonu zwykłego klasy B30 mrozoodpornosci F75 stopnia wodoszczelności W4 zgodnie z norma PN-88 B-06250. Do betonu stosować domieszkę uszczelniającą Hydrobet w ilości 1,5% do cięzaru cementu.

sciany zewnetrzne studzienki powlec Bitizolem R Wszystkie wejścia i wyjścia przewodów wykonać jako wodoszczelne Niewykorzystane otwory w scianach zadeklować i zabezpieczyć przyklejając kwadratowy płat papy termozgrzewalnej

W przypadku konstrukcji studzienki dwuczęściowej miejsce złączenia scianek betionowych studzienkin wykonać na zaprawie cementowej z dodatkiem " płynnej domieszki do wykonania wodoszczelnych zapraw i betonów CC93" firmy Ceresit lub równowaznej i dodatkowo zabezpieczyć pasem papy termozgrzewalnej.

Przy odbiorze Wykonawca przedstawin Zamawiającemu kompletną inwentaryzacje powykonawcza ułozenia przewodów zarówno w płaszcyżnie poziomej jak i pionowej( rzędne charakterystyczne).


powrót...
Załączniki:
1
3
5
Rys
2
4
Przedmiar
Informacja wytworzona przez dnia 09.08.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.08.2012 00:00. Wygasa 20.08.2012 00:00. Odsłon 1136, Wersja 1
Początek strony