ODPOWIEDZI NA PYTANIA Droga Kalino (wygasły...)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO POSTĘPOWANIA NR  IN 4310/9/2010 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino”.  

1.       Pytanie: Zgodnie z opisem technicznym przewiduje się usunięcie kolizji i zabezpieczenie instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie w/w prac w ramach zadania inwestycyjnego objętego przetargiem.

Odp. Nie. Usunięcie kolizji jest przedmiotem odrębnego zlecenia udzielonego poza niniejszym postępowaniem.

 

2.       W związku z faktem że SST przywołuje nieaktualne normy prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy z materiałów wyprodukowanych w oparciu o obecnie obowiązujące normy PN-EN.                                                                                                                               Odp. Tak

3.       Zgodnie z opisem technicznym przewidziano do wykonania ścieki korytkowe , jednak taka pozycja nie występuje w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.                                                                                               Odp. Opis techniczny dotyczy całego zakresu prac przewidzianych do wykonania przez projektanta,  a na odcinku, który ma być realizowany w tym rok te elementy nie występują.

4.       Zgodnie z opisem technicznym na przejściach dla pieszych należy zastosować krawężnik 15x122, jednak taka pozycja nie występuje w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.                                                                                               Odp. Opis techniczny dotyczy całego zakresu prac przewidzianych do wykonania przez projektanta,            a na odcinku, który ma być realizowany w tym rok te elementy nie występują.

5.       Zgodnie z opisem technicznym należy odtworzyć 8 sztuk punktów  poligonowych, jednak taka pozycja nie występuje w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie.                                                                                               Odp. Opis techniczny dotyczy całego zakresu prac przewidzianych do wykonania przez projektanta,  a na odcinku, który ma być realizowany w tym rok te elementy nie występują.

6.       Zgodnie z opisem technicznym należy usunąć 4 sztuki drzew, jednak pozycja w przedmiarze uwzględnia jedynie usunięcie 3 drzew. Proszę o wyjaśnienie.                                                                                               Odp. Opis techniczny dotyczy całego zakresu prac przewidzianych do wykonania przez projektanta,  a na odcinku, który ma być realizowany w tym rok występują tylko 3 drzewa.

7.       Poz.  3 przedmiaru. Na jakiej długości odcinka objętego zamówieniem znajduje się istniejąca nawierzchnia bitumiczna . Prosże o podanie długości i szerokości .

Odp. Na całym odcinku planowanym d przebudowy znajduje się nawierzchnia bitumiczna o szer.                ca 5, 00. Długość zgodna z podanym kilometrażem.

8.       Czy na odcinku objętym zamówieniem znajduje się ściek przykrawężnikowy .                                                   Odp. Nie

9.       Projekt budowlany obejmuje odcinek do km 2+085 natomiast zamawiający przewidział wykonanie robót na odcinku od km 1+968 do km 2+185. Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie należy skalkulować część odcinak nie objętego opracowanie  projektowym tj.  2+085 do 2+185                            Odp. Dokumentacja na ten odcinek jest w wersji papierowej dostępna w siedzibie Zamawiającego. Wycena powinna być sporządzona według przedmiaru .

10.    Poz 70. Przedmiaru robót Na którym odcinku wykonać chodnik z płyt betonowych?                                ODP. Pozycja 70 dotyczy ułożenia płyt chodnikowych jako umocnie nia skaro rowu na odcinku już wykonanym.

11.    Przedmiar nie obejmuje wykonania oznakowania poziomego P-10. Czy należy uwzględnić w/w roboty w  przedmiarze?                                                                                                                                                     Odp. Nie


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 08.07.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 08.07.2010 00:00. Wygasa 16.07.2010 00:00. Odsłon 1111, Wersja 1
Początek strony