oświetlenie ulicy Kusocińskiego w Rzgowie. (wygasły...)2006-11-15


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Rzgowa , 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z wykonaniem oświetlenia ulicy Kusocińskiego w Rzgowie.
CPV 45316100-6
CPV 45232210-7
CPV 45231400-9

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 27-11-2006 r .
do godziny 900 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-11-2006 r o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30-12-2006 r.
Wadium nie jest wymagane.

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 15.11.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 15.11.2006 00:00. Wygasa 27.11.2006 00:00. Odsłon 936, Wersja 1
Początek strony