ZAPROSZENIE do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro (wygasły...)

ZAPROSZENIE Nr GK.271.3.2013

do złożenia oferty na zamówienie o wartości poniżej 14 000 euro


Gmina Rzgów - Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do złożenia oferty na konserwację

oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2013r.


1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Rzgów w 2013r.

a) zamówienie obejmuje:

 • prowadzenie bieżącej konserwacji obwodów oświetleniowych,
 • naprawę linii oświetleniowych nn po uszkodzeniach,
 • naprawę kabli i konserwację wyjść kablowych na słupy,
 • naprawę i wymianę bezpieczników zabezpieczających obwody oświetleniowe,

w stacjach, w skrzyniach sterowniczo-zabezpieczeniowych oświetlenia,

 • ustawianie zegarów sterujących,
 • wymianę źródeł światła, kondensatorów, dławików,
 • przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej oraz wymianę,

uszkodzonych i zużytych elementów sterowania,

 • wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych oraz utrzymanie w należytej

czystości opraw, kloszy i odbłyśników,

 • remont i konserwację drzwiczek, wnęk kablowych (słupy oświetlenia wydzielonego),
 • konserwację tablic sterowniczych i rozdzielczych oraz szafek oświetleniowych,
 • konserwację konstrukcji wsporczych (wysięgniki itp.),
 • remont i wymianę kabla oświetleniowego w zakresie:

- lokalizacja uszkodzenia,

- wymiana uszkodzonego kabla,

- pomiary elektryczne,

- utylizacja zużytych źródeł światła,

- uzupełnienie i wymiana uszkodzonych kloszy opraw,

 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej w zakresie:

- książka zgłoszeń,

- przeglądów,

 • powiadomienie odbiorców o przerwach w dostawie energii związanych z pracami

konserwacyjnymi

 • koszt dostępu do stacji trafo,
 • koszt uszkodzenia/kradzieży zegarów.

b) struktura systemu oświetleniowego będącego przedmiotem zamówienia:

 • liczba punktów świetlnych 663 szt.

W/w stan ilościowy może ulec zmianie w wyniku prowadzonych na terenie gminy

inwestycji. W przypadku zmiany ilości punktów oświetleniowych powyżej 10 szt. do umowy

na wykonanie zamówienia zostaną wprowadzone zmiany w formie aneksu.


2. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku

Zamówień:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne.

3. Wymagany czas wykonania zadania/okres obowiązywania umowy:

od 01.02.2013 r. do 31.12.2013 r.

4. Kryterium wyboru:

Cena- 100%

5. Miejsca i terminy:

Oferty z ceną ryczałtową netto i brutto i VAT złożone na formularzu ofertowym Wykonawcy

stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia należy złożyć do dnia 16.01.2013r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rzgowie, Pl.500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój nr 21 (sekretariat).


Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia udziela Adam Stawiany, pokój nr 6,

tel. 42 214 12 33

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie oraz zebrać wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na wartość oferty, być niezbędnymi do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianej usługi.

Dane w/s zamówienia oraz załączniki do niniejszego zaproszenia dostępne są na stronie

internetowej: bip.rzagow.tensoft.pl (zakładka: zamówienia publiczne).

Załączniki stanowiące integralną część Zaproszenia Nr GK.271.3.2013

 


 • Załącznik Nr 1 - Wykaz opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzgów

 • Załączntik Nr 2 - Formularz ofertowy Wykonawcy,

 • Załącznik Nr 3 - Wzór umowy.


Rzgów, dnia 08.01.2013r.


Burmistrz Rzgowa

Jan Mielczarek


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Adam Stawiany dnia 08.01.2013
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 08.01.2013 00:00. Wygasa 20.01.2013 00:00. Odsłon 1968, Wersja 1
Początek strony