Użyczenie zaplecza gastronomicznego i przestrzeni konsumpcyjnej w wybudowanej Sali sportowej w Rzgow (wygasły...)

Gmina Rzgów ogłasza pisemny przetarg ofertowy na wybór podmiotu biorącego w użyczenie zaplecze gastronomiczne i przestrzeń konsumpcyjną w wybudowanej Sali sportowej w Rzgowie. 1)      NAZWA WŁAŚCICIELA: Gmina Rzgów, pl 500-lecia 22, 95-030 Rzgów 2)      OPIS PRZEDMIOTU UŻYCZENIA:Przedmiotem użyczenia jest zaplecze gastronomiczne i przestrzeń konsumpcyjna w nowo-wybudowanej sali sportowej w Rzgowie. Składają się na nie:a)    Wykaz powierzchni użyczanej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Nr XIX/185/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 kwietnia 2012r.b)    Wykaz użyczanego wyposażenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr XIX/185/2012 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 kwietnia 2012r.   3)   WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST: Złożenie oferty na załączonym formularzu w terminie do dnia 18-12-2013r. do godz. 09:00, w siedzibie Właściciela – Urzędu Miejskiego w Rzgowie pl. 500 – lecia 22, 95-030 Rzgów, sekretariat pok. 21. 4)   OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:a)    Imię i nazwisko lub nazwę oferenta, b)   adres siedziby oferenta,c)    numer telefonu kontaktowego,

d)   aktualny wypis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych, wskazanie numerów PESEL, NIP i REGON (w przypadku przedsiębiorców), z których wynikać musi możliwość świadczenia usług gastronomicznych;

e)    oświadczenie o niezaleganiu w płaceniu podatków z Urzędu Miasta/Gminy, Urzędu Skarbowego oraz ZUS;f)    podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta;g)   załącznik nr 1 - oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu;h)   załącznik nr 2 - oświadczenie, że oferent zapoznał się z zapisami wniosku i studium wykonalności  projektu  „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa III: gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III.5 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjnai)     załącznik nr 3 - zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,j)     Każdy oferent może  złożyć tylko jedną ofertę. Oddający w użyczenie nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg na wybór operatora zaplecza gastronomicznego i przestrzeni konsumpcyjnej w hali sportowej w Rzgowie. Nie otwierać przed 18-12-2012 r. godz. 09:15”.5)   ROZPOZNANIE OFERT1)   Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 18-12-2013 r. o godz. 09:15 w budynku Urzędu Miejskiego w Rzgowie, pl. 500 – lecia 22, 95-030 Rzgów, pokój 04 w obecności Komisji Przetargowej powołanej przez Burmistrza Rzgowa i przybyłych oferentów: 2)   wyboru oferty dokona Komisja Przetargowa a zatwierdzenia dokona Burmistrz,3)   oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę użyczenia na okres 5 lat, liczonych od dnia jej zawarcia, w terminie dwóch tygodni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Burmistrza;4)   zastrzega się Właścicielowi  prawo odstąpienia od przetargu, przeniesienia terminu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn;5)   przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli wpłynie chociaż jedna ważna oferta6)   przetarg wygrywa oferent, który złoży ofertę spełniającą wymogi formalne Właściciela oraz zaoferuje najniższą kwotę opłaty za określony pakiet usług minimalnych określony poniżej:
Pakiet usług minimalnych świadczonych w oparciu o użyczoną infrastrukturę.
lpnazwa posiłku/napojujednostka miaryMinimalna gramatura/wielkość Cena brutto

NAPOJE

 

1

Woda mineralna gazowana/niegazowana

litr

0,2l

 

2

Soczki owocowe

litr

02l

 

3

Soki owocowe pomarańcz/grapefruit świeżo wyciskany

litr

0,2l

 

4

Herbata czarna/smakowe/zielona

litr

0,2l

 

5

Kawa espresso

Szt.

70ml

 

6

Kawa latte

Szt.

200ml

 

PRZEKĄSKI

 

7

Zapiekanka z szynką lub z pieczarkami (bułka pszenna 50g ,pieczarki lub szynka 70g,sos 15g,zioła)

Szt.

225g

8

Hot dog (bułka 24g,parówka 40g )w cieście francuskim z musztardą

Szt.

130g

9

Hamburger (bułka 24gkotlet drobiowy 60g,surówki,ketchup,majonez)

Szt.

100g

10

frytki

Szt.

150g

11

Sałatka z grillowanym kurczakiem

(sałata lodowa 80g,pomidor,ogórek,słonecznik.grilowana pierś z kurczaka 50g ,sos)

Szt.

200g

12

Kanapki z pastą jajeczną/z tuńczyka/z wędliną/z serem /z twarożkiem plus warzywa (chleb pełnoziarnisty 25g,dodatki 50g)

Szt.

75g

 

13

Tosty z szynką i serem/z szyną (tost 25g szynka ,ser 15g)

Szt.

40g

DESERY

 

14

Naleśniki z serem / dżemem z polewą czekoladową lub owocową(naleśnik 50g,farsz 50g)

Szt.

100g

 

15

Ciasto domowe t/j sernik lub jabłecznik

Szt.

120g

 

16

Mufina - ciastko biszkoptowe z nadzieniem czekoladowym

Szt.

120g

RAZEM WARTOŚĆ

 
             7)   Biorący w użyczenie zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych z utrzymaniem lokalu, a w szczególności: za ogrzewanie lokalu, wodę, telefon, energię elektryczną, wywóz nieczystości.8)   O wyniku przetargu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.9)   Dopuszcza się wzrost cen oferowanego pakietu rokrocznie nie więcej niż o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. 6)   OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 1)   Użytkownik jest zobowiązany w przekazanych w użyczenie pomieszczeniach  prowadzić działalność gastronomiczną, zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności  projektu „Budowa sali sportowej z zapleczem i trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej”.2)   Użytkownik jest zobowiązany do uzyskania własnym staraniem wszystkich pozwoleń i koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej przed datą rozpoczęcia działalności na przekazanych w użyczenie obiektach.3)   Użytkownik jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obowiązującą przez okres trwania umowy. Dopuszcza się posiadanie polisy rocznej odnawianej corocznie przez biorącego w użyczenie i każdorazowe przedstawienie jej oryginału do wglądu dającemu w użyczenie oraz dostarczenie kopii polisy. 4)   Użytkownik może dokonać we własnym imieniu i na własny rachunek zakupu i ewentualnego montażu dodatkowego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia usług gastronomicznych w zakresie uzgodnionym uprzednio przez Strony bez prawa do dochodzenia zwrotu ich wartości od Właściciela. Zakupione wyposażenie pozostaje własnością użytkownika.5)   Użytkownik jest zobowiązany do świadczenia usług: poniedziałek – piątek w godzinach 15:00 – 21:00; sobota, niedziela w godzinach: 10:00 – 21:00. Zmiana godzin świadczenia usług wymaga zgody użyczającego. Wymieniony pakiet minimalny musi być oferowany w godzinach pracy zaplecza gastronomicznego.6)   Obiekt posiada pozwolenie na użytkowanie. Biorący w użyczenie powinien przez rozpoczęciem działalności uzyskać wszystkie niezbędne i wymagane prawem pozwolenia od instytucji kontrolujących działalność gastronomiczną. 7)   INNE POSTANOWIENIA1)   Pomieszczenia można oglądać w dniach 10 - 17-12-2013r. w godzinach 09:00-14:00, po uprzednim zgłoszeniu się do siedziby Właściciela. 2)   Bliższych informacji udzielają pracownicy Referatu Inwestycji – pokój nr 04, tel. 42/ 214 11 09.3)   Ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Właściciela, oraz na stronie internetowej http://bip.rzgow.pl/ od dnia 10-12-2013r. do dnia przetargu.                 W imieniu Zamawiającego           /-/                Burmistrz Rzgowa                          Jan Mielczarek
powrót...
Informacja wytworzona przez Marek Derski dnia 09.12.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.12.2013 00:00. Wygasa 19.12.2013 00:00. Odsłon 1234, Wersja 1
Początek strony