Do 14 000 Euro (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy robót związanych z wykonaniem prac elewacyjnych na budynku gminnym przy ulicy Łódzkiej 2 "Budynek poczty" . Zakres robót do wykonania:

Docieplenia ścian budynku  styropian gr 5 cm.             120 m2

Zeskrobanie farby ze ściany budynku i zatarcie klejem 200 m2

Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną wraz z gruntowaniem 320 m2

Nakładanie mozaiki żywicznej      15 m      

Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej. Oferta powinna zawierać jednostkowe koszty wyszczególnionych powyżej robót i wynikającą z niej cenę oferty. W cenie oferty należy rozdzielić całkowity koszt robocizny i cenę materiałów.  Prace będą rozliczone kosztorysem powykonawczym według rzeczywistego obmiaru wykonanych prac. Pozostałe nie wymienione powyzej prace, konieczne do wykonania zadania takie jak: Demontaż i montaż konsrukcji zadaszenia, wymiana płytek gresowych na podjeździe, naprawy gzymsu naprawy i uzupełnienia obróbej blacharskich będą wyliczone przez wykonawcę kosztorysem powykonawczym według załączonych do ofert czynników cenotwórczych takich jak:wartość roboczogodziny, koszty ogólne oraz planowany zysk. Oferta powinna być złożona do 18 września 2012 roku i powinna zawierać: Ceny jednostkowe czterech zasadniczych wymienionych wyżej prac, koszt roboczogodziny wszystkie elementy narzutów z uwzględnieniem zysku Do realizacji zadania zosstanie wybrana firma, której cena na wykonanie docieplenia, robót malarskich i tynku żywicznego  będzie najniższa.

Oczekiwany termin zakończenia prac 30 październik 2012 roku. Płatność będzie dokonana jednorazowa po zakończeniu całości prac. Zamawiający doopuszcz sytuację, że wykonawca nie będzie kupował ,ateriałów i wykona prace z materiałów powierzonych.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie do godziny 1400 18 września 2012 r . 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez dnia 04.09.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 04.09.2012 00:00. Wygasa 25.09.2012 00:00. Odsłon 1082, Wersja 1
Początek strony