wykonanie warstwy ścieralnej z masy sma (wygasły...)


2005-06-16


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie warstwy ścieralnej z masy sma o powierzchni 2 769 m2 na ulicy Czartoryskiego w Starej Gadce.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci , którzy złożą oferty do dnia 11-07-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych „ z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu -07-2005 r . o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 09-08-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania od do 31.08.2005 r.powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 16.06.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 16.06.2005 00:00. Wygasa 11.07.2005 00:00. Odsłon 1630, Wersja 2
Początek strony