chodnik na ulicy Rudzkiej (wygasły...)

2006-02-15


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Miasta Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z budową chodnika na ulicy Rudzkiej na odcinku od ronda do ulicy Zachodniej. Zakres robót obejmie wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej oraz wjazdów na odcinku ca 286 m.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 08-03-2006 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-03-2006 r . o godzinie 930 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.06.2006 r.


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 15.02.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 15.02.2006 00:00. Wygasa 08.03.2006 00:00. Odsłon 2545, Wersja 3
Początek strony