Zmiana terminu złożenia ofert - Przebudowa ulicy Rudzkiej - etap I w Rzgowie droga powiatowa nr 119 (wygasły...)

Numer ogłoszenia: 8772 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 339239 - 2011 data 21.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax. 042 2141207.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.01.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, Sekretariat pok.21..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.01.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, Sekretariat pok.21..

 

Do Gminy Rzgów wpłynęły zapytania do przetargu pt. :Przebudowa ulicy Rudzkiej - etap I w Rzgowie droga powiatowa nr 1195E - roboty brukarskie.

Postępowanie nr IN 271/16/11.

 

Pytania nr 1:

 • 1. Na stronie 2 SIWZ rozdział I pkt. 4 zapisano: „Przedmiary" stanowią materiał pomocniczy dla obliczenia ceny robót zawartych w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia.

Na stronie 4 rozdział II zapisano: Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze dla etapu I dołączonym do SIWZ oraz w opisie technicznym. (...) oraz: Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót.

Prosimy o dostosowanie SIWZ do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 29 mówiącym o jednoznaczności opisu przedmiotu zamówienia.

Na dzień dzisiejszy zapisy SIWZ wzajemnie sobie zaprzeczają ponieważ w jednej części Zamawiający zapisał, iż przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy natomiast w drugiej części opisano, że w przedmiarze znajduje się szczegółowy zakres robót. Proszę o jednoznaczne i wyczerpujące określenie gdzie znajduje się szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. zakres robót. Na dzień dzisiejszy oferent może się jedynie domyślać co Zamawiający chce wykonać.

•2.                  Zapis rozdziału III str. 9 pkt. 5 od Wykonawców wymagane jest bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia narusza art. 30 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych który jasno określa, że to na Zamawiającym spoczywa obowiązek opisania przedmiotu zamówienia tak aby uwzględniał on wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zamawiający nie może niezgodnie z przepisami przerzucać odpowiedzialności za swoje potencjalne zaniedbania na Wykonawcę. Proszę o wykreślenie w/w zapisu z SIWZ.

•3.                  W przedmiarze robót poz. 16 zastosowano krawężnik granitowy o wymiarach 20*25cm natomiast zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać opornik granitowy o wymiarach 20*18cm. Proszę o sprecyzowanie o jakich wymiarach wykonać krawężnik granitowy.

•4.                  Przedmiar robót nie przewiduje wykonania frezowania nawierzchni które zgodnie z projektem powinno zostać wykonane a następnie destrukt ma być wbudowany w pobocza. Proszę o podanie głębokości frezowania.

Odp. Przetarg  obejmuje tylko wykonanie tylko robót brukarskich po lewej stronie drogi (północno - wschodniej), natomiast dołączona dokumentacja dotyczy całego zadania. Przetarg na roboty asfaltowe w których ujęte będzie frezowanie i wykonanie poboczy po drugiej stronie drogi zostanie ogłoszony odrębnie na przełomie stycznia i lutego 2012 roku

•5.                  W poz. 24 Zamawiający opisał, że należy wykonać ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50*28*10cm. Projekt budowlany przewiduje ścieki o gr. 5cm natomiast nie precyzuje pozostałych wymiarów. Proszę o wyjaśnienie o jakich wymiarach wykonać ściek betonowy?

•6.                  Zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać ściek w km 0+153,70 - 0+196,35 str. lewa oraz w km 0+170,75 - 0+217,40 strona prawa łącznie (42,65+46,65=89,30m) Przedmiar robót poz. 24 mówi o wykonaniu 42,50mb ścieku. Proszę o wyjaśnienie skąd taka ilość w przedmiarze a jeżeli Zamawiający zmniejszył zakres od opisanego w projekcie proszę o wyjaśnienie w jakim kilometrażu wykonać ściek w ilości 42,50mb.

•7.                  W rejonie ulicy Nasiennej Projekt budowlany przewiduje wymianę istniejących krawężników. Proszę o wyjaśnienie dlaczego przedmiar robót nie przewiduje rozbiórki istniejących. Proszę również o wyjaśnienie sposobu postępowania z materiałami z rozbiórki, czy mają zostać wywiezione na wysypisko czy inne miejsce wskazane przez inwestora, jeżeli inne miejsce proszę o podanie tego miejsca.

•8.                  W przedmiarze robót ani w SIWZ zamawiający nie zapisał, że w zakres zamówienia wchodzi również odcinek rowu krytego w rejonie ul. Nasiennej. Proszę o wyjaśnienie czy należy wliczyć w cenę oferty koszt wykonania rowu krytego z rur Ø400-HDPE (min.10kN/m2). ?

•9.                  Projekt nie przewiduje wykonania przepustów i ścianek czołowych pod zjazdami w km 0+027,75, 0+072,10, 0+076,10. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje realizować przedmiotowych robót.

•10.                Przedmiar robót nie zawiera  pozycji dotyczących wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Pozycje dotyczące robót bitumicznych mają znaczny wpływ na cenę oferty. Proszę o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

•11.               Zgodnie z projektem budowlanym na zjazdach w km 0+108,60 i 0+146,25 należy na istniejącej nawierzchni wykonać warstwę ścieralną z SMA. Proszę o podanie grubości warstwy ścieralnej oraz o potwierdzenie, że stan istniejący nawierzchni na zjazdach jest w stanie pozwalającym na wykonanie robót określonych w projekcie zgodnie z technologią robót i prawem budowlanym.

Odpowiedzi na pytania :

Odp. 1     Przedmiar szczegółowo opisuje rzeczowy zakres prac niezbędnych do wykonania. Jednakże z zapisów ST, SIWZ jednoznacznie wynika, że oferent powinien w cenie oferty uwzględnić koszty przygotowania organizacji ruchu na czas budowy, obsługi i inwentaryzacji geodezyjnej, zorganizowania zaplecza budowy, ewentualnych kosztów wysypiska i innych kosztów, które należy ponieść w celu prawidłowego zrealizowania celu budowy. Wykonawca nie musi weryfikować czy przedmiar został prawidłowo sporządzony. Zapis SIWZ przypomina jedynie, że wykonawca do kosztów realizacji rzeczowej zadania powinien doliczyć koszty organizacji budowy i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej

Odp. 2   Zapis został wykreślony, chociaż jego intencją nie było przerzucanie odpowiedzialności na oferenta.

 

Odp. 3    Należy przyjąć zgodnie z projektem opornik granitowy o wymiarach 20*18 cm.

Odp. 4     W tym etapie nie wykonuje się tych robót.

Odp. 5     Ściek należy wykonać z prefabrykatów betonowych 50*28*10cm. 5 cm w opisie projektu (rys. 3) dotyczy podsypki piaskowej.

Odp. 6    Należy wykonać ściek po lewej stronie w km 0+153,70 - 0+196,35.

Odp. 7   W tym etapie nie wykonuje się tych robót.

Odp. 8    W tym etapie nie wykonuje się tych robót.

Odp. 9    Potwierdzamy, iż roboty te nie będą wykonywane, gdyż nie po tej stronie drogi nie ma rowu.

Odp. 10   W tym etapie nie wykonuje się tych robót.

Odp. 11  Zjazdów w km 0+108,60 i 0+146,25 nie wykonuje się w tym etapie robót.

              

Pytania nr 2:

1.W projekcie umowy § 8. Zabezpieczenie oraz w SIWZ jest mowa o wynagrodzeniu ryczałtowym natomiast w  § 9. Rozliczenia w pkt. 1 zapisano, że „ Wykonawca wystawi jedną fakturę, za faktycznie wykonany i odebrany w stanie wolnym od wad zakres robót. Z tego zapisu wynika, że wynagrodzenie w przedmiotowym zamówieniu należy traktować jako kosztorysowe.

            Proszę o doprowadzenie tych zapisów do jednoznaczności. Zapis § 9 w punkcie pierwszym narusza art. 29 ust 2 ustawy PZP powodując, że oferenci nie mogą uczciwie konkurować w dostępie do zamówienia publicznego. Co więcej zapisy umowy dyskryminują Wykonawców bardziej doświadczonych którzy poprzez uwzględnienie wszystkich robót ujętych w dokumentacji a pominiętych w przedmiarze przewyższą znacznie ceny oferentów którzy wycenią jedynie zakres robót uwzględniony w przedmiarze. Co więcej zapis w § 9 umożliwiają takiemu oferentowi rozliczenie robót w sposób kosztorysowy na zasadzie rzeczywiście wykonanych ilości bez poniesienia przez takich oferentów straty.

2.            W projekcie umowy § 11 pkt. 2 jest zapis „(...) Wykonawca zobowiązany jest uiścić na rzecz Zamawiającego równowartość tego zewnętrznego wsparcia finansowego." Jaka jest wysokość wsparcia finansowego określonego w § 11 pkt. 2 ?

 

Odpowiedzi na pytania :

Odp. 1     § 9  pkt. 1 umowy zmienia treść z :"Wykonawca wystawia jedną fakturę, za faktycznie wykonany i odebrany w stanie wolnym od wad zakres robót" na „Wykonawca wystawia jedną fakturę, za wykonany i odebrany w stanie wolnym od wad zakres robót".

Odp. 2    Na wyżej wymienione zadanie Gmina Rzgów nie pozyskała zewnętrznego wsparcia.

 

Pytania nr 3:

 • 1. Przedmiar robót nie zawiera pozycji związanej z wykonaniem podbudowy z chudego betonu gr. 20cm pod zatoki postojowe a taka warstwa została zaprojektowana, proszę o wyjaśnienie dlaczego pominięto tą warstwę w przedmiarze robót?
 • 2. Przedmiar robót poz. 11. Proszę o wyjaśnienie czy poz. 11 przedmiaru robót dotyczy podbudowy pod chodnik, ciąg pieszo jezdny i wybrukowanie pod wiaduktem.
 • 3. Przedmiar robót poz. 12. Proszę o wyjaśnienie czy poz. 12 przedmiaru robót dotyczy podbudowy pod chodnik, ciąg pieszo jezdny i wybrukowanie pod wiaduktem oraz czy należy tę pozycję traktować jako stabilizację o Rm=1,5MPa?
 • 4. Przedmiar robót poz. 13. Proszę o wyjaśnienie czy poz. 13 przedmiaru robót dotyczy podbudowy pod zatokę postojową oraz czy należy tę pozycję traktować jako stabilizację o Rm=2,5MPa?
 • 5. Przedmiar robót poz. 14. Proszę o wyjaśnienie czy poz. 14 przedmiaru robót dotyczy podbudowy pod zatokę postojową oraz czy należy tę pozycję traktować jako stabilizację o Rm=5MPa?
 • 6. Przedmiar robót poz. 18. Proszę o wyjaśnienie czy poz. 18 przedmiaru robót dotyczy nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego?
 • 7. Przedmiar robót poz. 19. Proszę o wyjaśnienie czy poz. 19 przedmiaru robót dotyczy nawierzchni chodnika?
 • 8. Czy w pozycji przedmiaru nr 21 Zamawiający wstawił nawierzchnie z kostki na wjazdach, jeżeli tak to przedmiar robót nie zawiera wykonania:
 • podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20cm
 • warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm

Proszę o wyjaśnienie.

 • 9. Pozycja przedmiaru robót nr 5 jest nieadekwatna do zakresu przedmiotu zamówienia. Zamawiający założył, że na terenie budowy zostanie wykarczowane 5 hektarów terenu. Proszę o podanie jaka jest prawdziwa ilość terenu do wykarczowania.

 

Odpowiedzi:

Do niniejszych odpowiedzi zostaje dołączona skorygowana SIWZ oraz skorygowany przedmiar . Odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte są w skorygowanym przedmiarze, w oparciu o który należy dokonać wyceny.

 

Pytania nr 4:

 • 1. Czy Zamawiający będzie żądał geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?
 • 2. Prosimy o określenie, które części projektu mają być realizowane w ramach ETAPU I. Według opisu (str. 3 SIWZ): przedmiotem przetargu jest „wykonanie ciągów pieszo-rowerowych"; wg. Kosztorysu i projektu budowlanego zakres robót jest większy.
 • 3. Prosimy o potwierdzenie ilości mechanicznego karczowania krzaków i poszyć (pozycja 5d.1 kosztorysu). Naszym zdaniem ilość 5 ha jest ilością znacznie zawyżoną.
 • 4. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o podbudowę pod zjazdami: podsypkę piaskową gr. 10 cm i tłuczeń gr. 20 cm. Pozycje te wymagane są przez projekt budowlany natomiast nieuwzględnione w przedmiarze robót.
 • 5. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o podbudowę z betonu gr. 20 cm pod zatokę autobusową. Pozycja ta jest wymagana przez projekt budowlany, natomiast nieuwzględnione w przedmiarze robót. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie materiału na podbudowę - chudy beton. Naszym zdaniem z technologicznego punktu widzenia lepszym by było zastosowanie betonu C16/20.
 • 6. Prosimy o potwierdzenie materiału na podbudowy pod chodnik, ścieżkę rowerową cieki korytkowe i wybrukowania pod wiaduktem - stabilizacja gruntu cementem z betoniarni Rm = 1,5 MPa (pozycja 5d.1 kosztorysu). Naszym zdaniem z technologicznego punktu widzenia lepszym by było zastosowanie stabilizacji Rm = 2,5 MPa.

 

Odpowiedzi na pytania :

Odp.  1.  Tak, zgodnie z zapisami rozdziału II - Opis przedmiotu zamówienia.

Odp.  2.   W ramach ETAPU I maja być realizowane roboty opisane w przedmiarze.

 

Odp. 3.  Ilości mechanicznego karczowania krzaków i poszyć (pozycja 5d.1 kosztorysu) ulega zmianie na 5m2.

Odp. 4.  Pozycja znajduje się w skorygowanym kosztorysie.

Odp. 5.  Pozycja znajduje się w skorygowanym kosztorysie.

Odp. 6.  Należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 3 „Przekroje normalne - szczegóły konstrukcyjne"

 • I. Chodnik i ścieżka rowerowa
 • 1. Kostka gr. 8cm (kolorowa) - chodnik kolor czerwony, ścieżka rowerowa grafitowy
 • 2. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, gr. 10 cm
 • 3. Podsypka piaskowa gr. 5cm.
 • II. Ścieki korytkowe gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, Rm=1,5 MPa i podsypce piaskowej gr. 5 cm.

           

 

 


powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 10.01.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 10.01.2012 00:00. Wygasa 20.01.2012 00:00. Odsłon 3250, Wersja 4
Początek strony