PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512 E MODLICA PAŁCZE - ETAP II (wygasły...)

Rzgów: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512 E MODLICA PAŁCZE - ETAP II
Numer ogłoszenia: 254743 - 2008; data zamieszczenia: 07.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax. 042 2141207.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512 E MODLICA PAŁCZE - ETAP II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEBDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1512e MODLICA PAŁCZEW.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI ODZIAŁU W PRZETARGU, KTÓRE MUSI SPEŁNIĆ OFERENT Z ART. 22 i 24 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ Z ZAPISÓW SIWZ. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW ZOSTANIE DOKONANA POPRZEZ WERYFIKACJĘ DOŁACZONYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: DO OFERTY POWINNY BYĆ ZAŁĄCZONE WSZYSTKIE DOKUMENTY I OSWIADCZENIA WYMIENIONE W SIWZ..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95-030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 REFERAT INWESTYCJI.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2008 godzina 09:00, miejsce: URZĄD MIEJSKI W RZGOWIE 95- 030 RZGÓW PLAC 500- LECIA 22 SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 07.10.2008
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 07.10.2008 00:00. Wygasa 27.10.2008 00:00. Odsłon 1084, Wersja 1
Początek strony