usługa ochrony obiektów (wygasły...)2006-03-02


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Miasta Rzgowa
95-030 Rzgów, Pl.500-lecia 22
tel.(0-42) 214-11-09
fax.(0-42) 214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usługi ochrony obiektów będących własnością Gminy Rzgów.

CPV 74.61.00.00-8

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 20-03-2006 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1, oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Paulina Skiba
tel. 0-42 214-11-09.
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20-03-2006 r. o godzinie 945 w gabinecie Burmistrza Rzgowa.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 01.05.2006 r. do 30.04.2009 r.
Wadium 5 000 zł.

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 02.03.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 02.03.2006 00:00. Wygasa 20.03.2006 00:00. Odsłon 860, Wersja 1
Początek strony