Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (wygasły...)

Rzgów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Rzgów
Numer ogłoszenia: 208352 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Rzgów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych na terenie wszystkich nieruchomości usytuowanych na terenie Gminy Rzgów, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapisami Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXVI/481/12 z dnia 21.06.2012 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzgów. Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy Rzgów powinny być przez Wykonawcę odwożone do instalacji znajdujących się w wykazie istniejących i planowanych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ujętych w Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego, aktualnego na dzień składania ofert. Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki, worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez zamawiającego, zapewnia Wykonawca. Szczegółowe dane dotyczące ilości nieruchomości jedno- i wielorodzinnych, ilości miejsc gromadzenia odpadów, ilości i rodzaju niezbędnych pojemników, worków do selektywnej zbiórki odpadów przedstawiono w rozdziale 3. 2)Zabudowa wielorodzinna a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane będą w przeznaczonych do tego miejscach. Częstotliwość wywozu i załadunku przez wykonawcę odpadów zmieszanych - co tydzień, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez z Zamawiającego. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników: pojemnik - przeznaczony na papier, tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma, tekstylia itp.) pojemnik - przeznaczony na tworzywa sztuczne pojemnik - przeznaczony na szkło ( bez podziału na szkło bezbarwne i kolorowe) Częstotliwość wywozu i załadunku przez Wykonawcę ww. odpadów - raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. c)Odpady zielone Selektywna zbiórka odpadów zielonych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie do specjalistycznych pojemników przeznaczonych do zbierania tego typu odpadów. Częstotliwość wywozu i załadunku przez Wykonawcę ww. odpadów - raz na dwa tygodnie zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Pojemniki zapewnia Wykonawca i ustawi je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. d) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i zużyte opony Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony gromadzone będą przez mieszkańców w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach przy pojemnikach w terminie wskazanym w harmonogramie lub przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Częstotliwość wywozu i załadunku przez Wykonawcę ww. Odpadów - 2 raz w roku, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. f) Odpady budowlane Odbieranie odpadów budowlanych i remontowych powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą w ilości 500 kg na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela do Wykonawcy. g) Przeterminowane Leki Zorganizowanie zbiórki i wywóz przeterminowanych leków w aptekach, punktach aptecznych a)wyposażenie w pojemniki na przeterminowane leki punktów zbiórki wskazanych przez Zamawiającego b) odbiór pojemników z punktów ich zbiórki (czynność ta obejmuje również załadunek na środki transportu). c) przewóz na trasie punkt zbiórki - wyspecjalizowany odbiorca (w tym rozładunek u odbiorcy), Czynności wymienione w punktach a), b),c) winny być wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 3 dni od zgłoszenia. Wykonawca jest zobowiązany do informowania zamawiającego o każdym przypadku braku selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości. Do informacji należy dołączyć dokumentacje fotograficzną, która potwierdzi niezgodność sposobu gromadzenia odpadów ( przy zadeklarowanej przez właściciela segregacji odpadów). 3)Zabudowa jednorodzinna Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system mieszany workowo - pojemnikowy zbiórki odpadów komunalnych . a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki zapewni wykonawca i dostarczy je do właścicieli nieruchomości. Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych - co dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Ilość nieruchomości jednorodzinnych oraz ilość i rodzaj niezbędnych pojemników podano w rozdziale 3. b) Selektywnie zbierane odpady komunalne Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej będzie się odbywać w systemie workowym. Wprowadza się następujące rodzaje worków: 1) biały worek z napisem Makulatura ( 120 l) - przeznaczony na papier, tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.); 2) żółty worek z napisem Tworzywa sztuczne (120 l) - przeznaczony na tworzywa sztuczne 3) niebieski worek z napisem Szkło (120 l) - przeznaczony na szkło (bez podziału na bezbarwne i kolorowe) Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę ww. odpadów - co cztery tygodnie Szacunkowa ilość niezbędnych worków podano w rozdziale 3. Wykonawca po każdorazowym odbiorze odpadów segregowanych pozostawi przy wejściu na nieruchomość nowe puste worki w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków nie mniej niż po 1 worku dla każdej frakcji. Worki zapewnia Wykonawca. c) odpady zielone Selektywna zbiórka odpadów zielonych na terenie zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odbywać się będzie do w systemie workowy. 1)zielony worek z napisem odpady zielone- przeznaczonych do zbierania odpadów biodegradowalnych. Częstotliwość wywozu i załadunku przez Wykonawcę ww. odpadów - raz na dwa tegodnie zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych. Wykonawca po każdorazowym odbiorze odpadów zielonych pozostawi przy wejściu na nieruchomość nowe puste worki w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków nie mniej niż po 1 worku dla każdej frakcji. Worki w ilości zapewniającej odbiór każdej ilości odpadów zielonych pochodzących z nieruchomości zapewnia Wykonawca. d) Odpady wielkogabarytowe , zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i zużyte opony Odbiór odpadów wielkogabarytowe, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon będzie odbywać się poprzez odbieranie wystawionych w/w. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami lub przekazane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Częstotliwość wywozu i załadunku przez Wykonawcę ww. odpadów - dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych f) Odpady budowlane Odbieranie odpadów budowlanych i remontowych powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą w ilości 500 kg rocznie na każdą zamieszkałą nieruchomość na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela do Zamawiającego. Wykonawca dostarczy w ciągu 48 godzin odpowiedni pojemnik w miejsce wskazane przez Zamawiającego g) Przeterminowane Leki Zorganizowanie zbiórki i wywóz przeterminowanych leków w aptekach, punktach aptecznych a)wyposażenie w pojemniki na przeterminowane leki punktów zbiórki wskazanych przez Zamawiającego b) odbiór pojemników z punktów ich zbiórki (czynność ta obejmuje również załadunek na środki transportu). c) przewóz na trasie punkt zbiórki - wyspecjalizowany odbiorca (w tym rozładunek u odbiorcy), Czynności wymienione w punktach a), b),c) winny być wykonywane na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 3 dni od zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia przez pracowników Wykonawcy bezpośrednio dokonujących odbioru odpadów braku selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, Wykonawca odbierać będzie wszystkie odpady z nieruchomości jako zmieszane i zobowiązany będzie do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Przed zebraniem odpadów Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną, która potwierdzi niezgodność sposobu gromadzenia odpadów ( przy zadeklarowanej przez właściciela segregacji odpadów). 2)Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów a)Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul.Ogrodowej 115 w zakresie przyjmowania dostarczonych od mieszkańców odpadów zapewni Zamawiający b)Wykonawca powinien odebrać odpady z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia takiej potrzeby drogą elektroniczną, faxem lub telefonicznie. c).Na wykonawcy ciąży obowiązek wyposażenia punktu PSZO w pojemniki na : papier i tektura, opakowania z papieru i tektury ( kod 20 01, 20 01 10, 10 01 11, 15 01 01), szkło i opakowania ze szkła ( 20 01 02, 15 01 07) tworzywa sztuczne , opakowania z tworzyw sztucznych ( kod: 20 01 39, 15 01 02) odpady rozbiórkowe i budowlane ( kod 17 01 01 , 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80)zużyte baterie i akumulatory o kodach 20 01 33*, 20 01 34;. zużyty sprzęt AGD i RTV, opony. Ewidencja odpadów odebranych od mieszkańców w gminnym PSZOK będzie prowadzona przez Wykonawcę. 1.Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów i sprzętu technicznego. 1) Charakterystyka specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, które powinny: a) zawierać trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy b) mieć pojemność : 120 l, 240 l, 1100 l; c)Przystosowane do opróżnienia machanicznego, kompletne i zdatne do użytku odporne na UV , niskie temperatury i nagrzewanie , wyposażone w kółka, posiadające zamykaną klapę 2) Charakterystyka worków do gromadzenia odpadów segregowanych na terenach zabudowy jednorodzinnej, które powinny: a) być wykonane z tworzywa LDPE uniemożliwiającego ich rozerwanie podczas normalnej eksploatacji, b) zawierać trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy, c) być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki odpadów: 3 frakcje tj. makulatura, szkło (bez podziału na bezbarwne i kolorowe), tworzywa sztuczne. Oznaczenie winno być realizowane przez podanie frakcji na worku, d) mieć pojemność - 120 l; 3) Charakterystyczna specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz segregowanych na terenach zabudowy wielorodzinnej, które powinny: a) zawierać trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy, b) mieć pojemność 1100 l 4) Charakterystyka specjalistycznych pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na terenach zabudowy wielorodzinnej, które powinny: a) zawierać trwałe oznaczenie nazwy lub logo Wykonawcy, b) być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych frakcji selektywnej zbiórki odpadów : 3 frakcje tj. makulatura, szkło (bez podziału na bezbarwne i kolorowe), tworzywa sztuczne oraz posiadać specjalne (małe) otwory wrzutowe i posiadać pojemność 2,5 m3 Wszystkie kosze będą własnością Wykonawcy i będą zapewnione na czas świadczenia usług odbierania i zagospodarowania odpadów. 5) Sprzęt techniczny a)Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w zakresie: Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów; Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej. 2.SZCZEGÓŁOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE ZAMÓWIENIE 1)Powierzchnia gminy wynosi 66,32 km2 2)Liczba mieszkańców Gminy Rzgów ogółem wg danych z ewidencji ludności wynosi 9545 - na koniec miesiąca kwietnia 2013 roku 3) Liczba nieruchomości ogółem na terenie Gminy Rzgów - 3135 ( dane na dzień 30 kwietnia 2013) 3.LICZBA URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW. 1.szacunkowa liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych: a) 120 l - 2125 szt. b) 240 l - 1000 szt. c) 1100 l - 10 szt. - szacunkowa liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów: a) z napisem Tworzywa sztuczne - 3135 / m-c b) z napisem Makulatura - 3135 /m-c c) z napisem Szkło- 3135 /m-c d) z napisem Odpady Zielone- według zapotrzebowania -liczba specjalistycznych zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów segregowanych na terenach zabudowy wielorodzinnej: a) pojemniki z napisem Szkło - 10 szt. b) pojemniki z napisem Makulatura - 10 szt. c)pojemniki z napisem Tworzywa sztuczne - 10 szt. d) pojemnik z napisem odpady zielone - 6 szt. 4.SZACUNKOWA ILOŚĆ ODPADÓW Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do zbiórki i transportu wyliczona została na podatawie sprawozdania z zadań z zakresu gospoddarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 i wynosi dla poszczegolnych odpadów komunalnych nastepujące wartosci: lp. Radzaj odpadów Kod odpadu Ilość odebrana w roku 2012 w Mg 1 Niesegregowane(zmieszane)odpady komunalne 20 03 01 2781,53 2 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38 4,057 3 Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03 139 4 szkło 20 01 02 14,17 5 Tworzywa sztuczne 20 01 39 10,23 6 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 22,78 7 Inne odpady (z tym zmieszane substancje i przadmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymieniony w 19 12 11 19 12 12 483,8 8 Minerały ( np.piasek,kamienie) 19 12 09 89,1 9 Opakowania ze szkła 15 01 07 0,2 RAZEM 3 544,867 Ilość wytworzonych odpadów na terenie Gminy Rzgów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie podczas realizacji zamówienia w wyniku rzeczywiście wytworzonych odpadów przez gospodarstwa domowe. W niniejszym dokumencie ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie za odbieranie innych wielkości odpadów. Przyjęte przez zamawiającego dane liczbowe stanowią jedynie przybliżone wartości, które w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianie w stosunku do wartości wskazanych w powyższym opisie przedmiotu zamówienia tj. danych dotyczących liczby nieruchomości, ilości mieszkańców oraz ilości pojemników i worków. 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1.Szczegółowy wykaz nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych, Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy. 2.W przypadku zmian ww. wykazie, o którym mowa powyżej, skutkujących rozszerzeniem listy nieruchomości lub pojemników i worków nie ujętych ww. wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do a)niezwłocznego wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki; b)odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości według wykazu. 3.W przypadku zmian w wykazie, o którym mowa powyżej, skutkujących zmniejszeniem listy nieruchomości lub pojemników ujętych w wykazie, Wykonawca zobowiązany będzie do: a)niezwłocznego odebrania pojemnika z nieruchomości, b)zakończenia świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych z tych nieruchomości. 4.Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, stanowiących przedmiot zamówienia, przed dniem podpisania umowy sporządzi Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Harmonogram musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego i stanowić będzie integralną część umowy. Po zatwierdzeniu harmonogram należy właścicielom nieruchomości. 4.Każdorazowa zmiana harmonogramu wywozu odpadów wymaga akceptacji ze strony umowy Zamawiającego. Aktualizację harmonogramu sporządza Wykonawca. 5.Wykonawca ma obowiązek wyposażenia miejsc gromadzenia odpadów w niezbędne pojemniki i worki do 30 czerwca 2013 r. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie dostarczenia pojemników i worków, opatrzone datą przekazania i podpisem właściciela bądź jego przedstawiciela. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wskaże on Zamawiającemu te przyczyny na piśmie. Za przyczyny niezależne od wykonawcy można będzie uznać w szczególności co najmniej trzykrotne niezastanie właściciela nieruchomości pod wskazanym adresem w odstępach co najmniej 3 dniowych w godzinach 6.00 - 20.00. 6.Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych Wykonawca zobowiązany jest do kontroli rodzaju odpadów i zgodności ich z przeznaczeniem pojemnika lub worka. W przypadku, w którym właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o selektywnym sposobie gromadzenia odpadów a odpady na terenie nieruchomości nie są gromadzone w sposób selektywny, Wykonawca odbierać będzie wszystkie odpady z nieruchomości jako zmieszane i zobowiązany będzie do powiadomieni o tym fakcie Zamawiającego. Przed zebraniem odpadów Wykonawca sporządza dokumentację fotograficzną, która potwierdza niezgodność sposobu gromadzenia odpadów ( przy zadeklarowanej segregacji odpadów). 7.Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia: a) Raportu o ilości i rodzaju pojemników lub pojemników i worków znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach wraz z informacją o nieruchomościach, do których pojemników lub pojemników i worków nie dostarczono ( z podaniem przyczyny ich niedostarczenia) według stanu na dzień 01.07.2013 r. do 15.07.2013r. b) raportów miesięcznych zwierających określenie ilości, rodzajów i daty przekazywanych pojemników lub pojemników i worków wraz z informacją o posesjach, do których pojemników nie dostarczono ( z podaniem przyczyny ich niedostarczenia) w danym miesiącu wraz z uaktualnionym raportem o ilości i rodzaju pojemników lub pojemników i worków znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach - do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Raport ten nie dotyczy worków na wymianę. c) sprawozdań , o których mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.jako załączniki do faktury Wykonawca załączy karty przekazania odpadów uwzględniające datę, kod, rodzaj, wagę przekazanych odpadów komunalnych do instalacji znajdujących się w wykazie istniejących i planowanych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ujętych w Planie gospodarki odpadami województwa łódzkiego, aktualnego na dzień składania ofert..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że : a) są wpisani do właściwego rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie , b) są wpisani do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym c) posiadają zezwolenie na transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciagłych również wykonywanych, przenajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowjącej przedmiot zamówienia tj. Usłudze polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości minimum 500 Mg rocznie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych ( z pojemników od 110 litrów do 1100 litrów) - co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (odpady umieszczone w szczelnych workach plastikowych, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne ) - co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej, - bazą magazynowo - transportową , która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  przenajmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowjącej przedmiot zamówienia tj. Usłudze polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości w ilości minimum 500 Mg rocznie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje się możliwość istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia, dotyczących 1) ceny, terminu i sposobu realizacji zamówienia, w przypadku: a) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług a w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą, a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości, b) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływających na zasady, sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów komunalnych w postaci: papieru, tworzyw sztucznych i szkła odpadów ulegających biodegradacji lub sposobu jego obliczania, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, sekretariat pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 powrót...
Wersja : 1 2 3 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Adam Stawiany dnia 29.05.2013
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 29.05.2013 00:00. Wygasa 12.06.2013 00:00. Odsłon 4072, Wersja 3
Początek strony