zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego (wygasły...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Rzgów: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem uterenowionym 1 sztuka
Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Rzgów, do kontaktów: Zbigniew Snelewski, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207, e-mail: inwestycje@rzgow.pl, www.rzgow.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
5) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane:
1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: kupno.
1.3) Rodzaj zamówienia na usługi:
1.4) Czy jest to umowa ramowa: Nie.
1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem uterenowionym 1 sztuka.
1.6) Opis/przedmiot zamówienia: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu ciężkiego z napędem uterenowionym.
1.7) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Rzgów województwo Łódź.
Kod NUTS:
1.8) Nomenklatura
1.8.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 34.14.42.10.
1.8.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/NACE/CPC):
1.9) Podział zamówienia na części: Nie.
1.10) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Całkowita wartość lub zakres zamówienia: Samochód ratowniczo - gaśniczy typu ciężkiego z wyposażeniem fabrycznie nowy 1 szt..
2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane:
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 2;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 12 000 zł.
1.2) Główne war. finans. i płatności i/lub odwoł. do odp. przepisów: Zawarte w Siwz.
1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa dostawców, wykonawców lub usługodawców, której udzielono zamówienia: Zawarte w Siwz.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Zawarte w Siwz.
2.1.1) Stan prawny - wymagane dokumenty: Zawarte w Siwz.
2.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: Zawarte w Siwz.
2.1.3) Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: Zawarte w Siwz.
3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
3.1) Czy świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.
3.2) Czy osoby prawne będą zobow. do wskazania nazwisk oraz kwalifikacji zawod. pracowników odpowiedz. za wyk. zamówienia: Nie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Rodzaj procedury: przetarg nieograniczony.
1.1) Czy wybrano już kandydatów: Nie.
1.2) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Nie dotyczy.
1.3) Wcześniejsze publikacje dotyczące tego samego zamówienia
1.3.1) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:
1.3.2) Inne wcześniejsze publikacje:
1.4) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert:
Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:
Cena 70%
Parametry techniczne 30%
Kolejność według znaczenia: Tak.
Kryteria określone tak jak w dokumentach zamówienia: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: IN 3410/4/05.
3.2) Warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: dostępne do 31.03.2005, cena - EUR.
Warunki i sposób płatności: Wg SIWZ.
3.3) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 04.04.2005 godzina 09:00.
3.4) Wysłanie zaproszenia do składania ofert do wybranych kandydatów (w procedurze ograniczonej i negocjacyjnej): przybliżona data:
3.5) Język lub języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.
3.6) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.7) Warunki dotyczące otwarcia ofert
3.7.1) Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert:
3.7.2) Data, godzina i miejsce: 04.04.2005, godzina 09:15, Urząd Gminy Rzgów Plac 500- Lecia 22.
SEKCJA VI: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie.
2) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przybliżone terminy publikacji kolejnych ogłoszeń:
3) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
4) Informacje dodatkowe:
5) Data wysłania ogłoszenia: 09.02.2005.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 28.02.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 28.02.2005 00:00. Wygasa 04.04.2005 00:00. Odsłon 954, Wersja 1
Początek strony