Budowa sali sportowej z zapleczem oraz trybunami na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej - etap 2010 (wygasły...)

Rzgów, dn. 09.04.2010r

 Do Urzędu Miejskiego wpłynęły pytania  dotyczące przetargu pt. Budowa  sali sportowej z zapleczem oraz trybunami  na 300 osób w Rzgowie przy ul. Szkolnej  - etap 2010-2011. 1.    Prosimy uprzejmie o wyjaśnienie niezgodności zapisu SIWZ treścią Załącznika nr 5. Ust. III pkt 12. SIWZ zawiera treść: „W załączniku nr 5 zatytułowanym „Podwykonawcy” żądamy wskazania, jaką cześć zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Przedstawiony przez Zamawiającego Załącznik nr 5 wymaga natomiast określenia dodatkowo nazwy i adresu podwykonawców oraz wartości części zamówienia powierzonej podwykonawcom, co jest niezgodne z art.36 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę treści załącznika nr 5 poprzez usunięcie kolumn:- Nazwa i adres podwykonawcy- Wartość powierzonej części zamówienia 2.    Ust.II. pkt. 3 SIWZ zawiera treść: „pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia ( min. 50 pracowników budowlanych)” i uzupełnienia UST. III pkt. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie oświadczenie o dysponowaniem fizycznymi zasobami posiadania odpowiedniej ilości pracowników z podaniem ilości wg zawodów, jakie będą konieczne do realizacji zadania, bez wyszczególniania imiennego.  3.    Ust. III pkt 13. SIWZ zawiera treść: „Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych ( robocizna, narzuty, zysk)-przedmiar należy traktować  jako pomocniczy przy wykonaniu kosztorysu ofertowego. Do kosztorysu należy dołączyć tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów z cenami. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia oraz krótkim okresem na przygotowanie ofert - czy Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie podziału wynagrodzenia w formie Formularza Cenowego (przykładowy Formularz Cenowy w załączeniu do niniejszego pisma) wraz z ewentualną tabelą elementów ( nośników) cenotwórczych, ewentualnie w formie kosztorysu w wersji uproszczonej wraz z ewentualną tabelą elementów ( nośników) cenotwórczych jako wymóg wystarczający co do treści zamówienia. Odpowiedzi.Ad. 1   Wyrażamy zgodę na usunięcie kolumn w załączniku nr 5 dotyczących nazwy i adresu podwykonawcy  oraz wartości powierzonej części zamówienia .  Nazwę oraz adres podwykonawcy należy podać w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy lub  doświadczeniu  podwykonawcy, którego dokumentami będzie się podpierał w postępowaniu. Ad. 2    Wyrażamy zgodę na złożenie oświadczenia o dysponowaniu odpowiednią ilością pracowników z podaniem ilości wg zawodów. Ad. 3    Wyrażamy zgodę na przedstawienie kosztorysu ofertowego w postaci tabeli, która będzie zawierać wszystkie elementy robót  z tabelą elementów ( nośników) cenotwórczych,  oraz zestawieniem materiałów wraz z ich cenami przyjętymi przy wycenie . 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 09.04.2010
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.04.2010 00:00. Wygasa 19.04.2010 00:00. Odsłon 1108, Wersja 1
Początek strony