remont ulicy Wiosenne (wygasły...)
2005-09-26


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z remontem ulicy Wiosennej w Rzgowie na odcinku ca 100 m.
Wymiana nawierzchni tłuczniowej.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 10-10-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10-10-2005 r . o godzinie 930 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 08-11-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub otrzymać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 15.11. 2005 r.


Wadium nie jest wymagane

powrót...
Wersja : 1 2 3 4 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 26.09.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 26.09.2005 00:00. Wygasa 07.10.2005 00:00. Odsłon 3516, Wersja 4
Początek strony