Biuletyn Zamówień Publicznych numer 97 z dnia 17.05.2007 pod pozycją 27937. (wygasły...)

Biuletyn Zamówień Publicznych numer 97 z dnia 17.05.2007 pod pozycją 27937.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Rzgów: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzgów w 2007 r. Osiedle Nadrzeczna w zakresie:1. Rzgów:-kolektor PCV Ø 200 L=280,20mb, przyłącza kanalizacyjne PCV Ø160 L=146,20mb,
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy Rzgów, do kontaktów: Zbigniew Snelewski
Maria Hetman- Nagańska, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207, e-mail: inwestycje@rzgow.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.rzgow.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): inwestycj@rzgow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne, Budownictwo i obiekty komunalne.
Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzgów w 2007 r. Osiedle Nadrzeczna w zakresie:1. Rzgów:-kolektor PCV 200 L=280,20mb, przyłącza kanalizacyjne PCV 160 L=146,20mb,.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: ulice Żołnierzy Września, Jagiellończyka oraz Księdza Załuski w Rzgowie woj.Łódź.
1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV 280, 20 mb
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 PCV 146, 20 mb
Wykonanie studni Ø1200 3 szt.
Wykonanie studni Ø 400 30 szt
Wykopy pod rurociągi 1250, 14 m3
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: 1. Opis przedmiotu zamówienia lub oświadczenie złożone na druku OFERTA zał. nr 1 zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia.

2. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika.
Właściwie sporządzone, podpisane i opłacone pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty
(załączyć, jeżeli dotyczy).

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (określający pełną nazwę firmy, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres
firmy składającej ofertę, jednocześnie potwierdzający, że profil działania Wykonawcy
odpowiada profilowi robót objętych przetargiem).

Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, np. umowa spółki cywilnej lub inne ( załączyć jeżeli dotyczy).

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane / załączyć jeżeli dotyczy/.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( załączyć jeżeli dotyczy).Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na załączniku nr 3 zatytułowanym \Potencjał kadrowy\ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, (uprawnienia - Wykonawca musi załączyć kserokopie potwierdzone \za zgodność\) oraz oświadczeniami o gotowości do współpracy z Wykonawcą w przypadku, gdyby osoby przewidziane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie były jego pracownikami.

Wymagane minimum potencjału kadrowego:
1)1 kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2)pracownicy fizyczni w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.
/Należy udokumentować kwalifikacje zawodowe tylko kierownika, natomiast osoby które będą
wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , należy tylko
wpisać do załącznika nr 3 \Potencjał kadrowy\ /.
11.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku
nr 4 zatytułowanym \Doświadczenie zawodowe\oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykaz musi posiadać lokalizację, adres inwestora (ewentualnie telefon), wartość robót
oraz czas trwania zamówienia (podać daty).
Wymagane minimum: 3 (trzy) zrealizowane budowy o wartości powyżej 0,5 mln zł każda
z nich, / roboty muszą być zakończone /.

12. Referencje potwierdzające, że roboty o których mowa w pkt. 11 zostały wykonane w terminie
i z należytą starannością.

13. W załączniku nr 5 zatytułowanym \Podwykonawcy\ żądamy wskazania, jaką cześć
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wartość robót powierzonych
do wykonania podwykonawcom nie może przekraczać 20% zamówienia całkowitego brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług Podwykonawców, musi dołączyć do oferty podpisane przez Podwykonawcę Oświadczenie o gotowości do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji powierzonej części przedmiotu zamówienia .
Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć zamówienia podwykonawcy, załącza zał. nr 5 do oferty z adnotacją \nie dotyczy
14. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnie
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

15. Informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

16. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

17. Dowód wpłacenia wadium lub kserokopia dokonanej wpłaty, potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

18. Wstępny harmonogram rzeczowo- terminowo- wartościowy robót przewidujący fakturowanie
miesięczne.

Harmonogram powinien być skonstruowany w okresach miesięcznych i tak, aby wszystkie
roboty były wykonane w terminie do 30.11.2007r.
Ostatnia faktura płatna po odbiorze końcowym stanowić musi nie mniej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto.

19. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy .

20. Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie przez kilku przedsiębiorców, każdy
ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15,16.
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.24.40.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: \Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Nadrzeczna w Rzgowie 2007Wykonanie sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV w ulicach : Żołnierzy Września, Jagiellończyka oraz Księdza Załuski w Rzgowie:
Wykonanie sieci kanalizacyjnej Ø 200 PCV 280, 20 mb
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych Ø 160 PCV 146, 20 mb
Wykonanie studni Ø 1200 3 szt.
Wykonanie studni Ø 400 30 szt
Wykopy pod rurociągi 1250, 14 m3
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Pożądany; data rozpoczęcia: 01.07.2007; lub data zakończenia: 30.11.2007
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 złotych.
słownie: Pięć tysięcy 00/100 złotych.

2. W zależności od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w następujących formach:
- pieniądza,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

3. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać
na konto Zamawiającego:
PEKAO S.A. I/O RZGÓW 79 124034351111000030275799
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Rzgowie najpóźniej do 14.06.2007 r. do godz. 900.
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: Do przetargu zostaną zakwalifikowani Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ponadto Wykonawcy muszą spełniać warunki dodatkowe tj. wszystkie wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wykonawca musi:

1) wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty polegające na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej o wartości powyżej 0,5 mln zł każda z nich, potwierdzonymi referencjami należytego wykonania robót.

2) mieć w dyspozycji personel:
- 1 kierownika budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
- pracowników fizycznych w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.

3) posiadać zdolność finansową, potwierdzoną jednym z 3-ch dokumentów:
a) informację z banku, potwierdzającą wielkość posiadanych środków na rachunku bankowym w wysokości 0, 3 mln zł
b) potwierdzoną przez bank zdolność kredytową w wysokości 0,3 mln zł
c) wykazać obroty miesięczne na rachunku bankowym min. 0,3 mln zł w ciągu ostatnich 6 m-cy.
Wykonawcę uzna się za wiarygodnego w przypadku, gdy jego roczne obroty (przychody) w ciągu ostatnich 3-ch lat stanowić będą co najmniej 2-krotną wartość brutto zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tzn.
a) prowadzą działalność gospodarczą ,
b) nie zalegają z opłacaniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (lub w kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
c) nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciw prawom osób wykonujących prace zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego - zgodnie z art.24 ust.1 pkt 1-8 Prawa zamówień Publicznych
d) sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn:
a) dysponuje personelem do wykonania zamówienia ,posiadającym wymagane uprawnienia,
b) ma doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień,
3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.
a) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
b) musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytowa zapewniającą realizację zamówienia.
4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Spełnienie powyższych warunków zweryfikuje Komisja Przetargowa badając dokumenty,
o których mowa w ust. III.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Opis przedmiotu zamówienia lub oświadczenie złożone na druku OFERTA zał. nr 1 zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia.

2. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika.
Właściwie sporządzone, podpisane i opłacone pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty
(załączyć, jeżeli dotyczy).

3.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (określający pełną nazwę firmy, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres
firmy składającej ofertę, jednocześnie potwierdzający, że profil działania Wykonawcy
odpowiada profilowi robót objętych przetargiem).

Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, np. umowa spółki cywilnej lub inne ( załączyć jeżeli dotyczy).

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 w/w ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane / załączyć jeżeli dotyczy/.

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( załączyć jeżeli dotyczy).Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na załączniku nr 3 zatytułowanym \Potencjał kadrowy\ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności niezbędnych do wykonania zamówienia, (uprawnienia - Wykonawca musi załączyć kserokopie potwierdzone \za zgodność\) oraz oświadczeniami o gotowości do współpracy z Wykonawcą w przypadku, gdyby osoby przewidziane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie były jego pracownikami.

Wymagane minimum potencjału kadrowego:
1) 1 kierownik budowy z uprawnieniami w specjalności sieci wod-kan. i instalacji sanitarnych oraz wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2) pracownicy fizyczni w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia.
/Należy udokumentować kwalifikacje zawodowe tylko kierownika, natomiast osoby które będą
wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , należy tylko
wpisać do załącznika nr 3 \Potencjał kadrowy\ /.
11.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku
nr 4 zatytułowanym \Doświadczenie zawodowe\oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Wykaz musi posiadać lokalizację, adres inwestora (ewentualnie telefon), wartość robót
oraz czas trwania zamówienia (podać daty).
Wymagane minimum: 3 (trzy) zrealizowane budowy o wartości powyżej 0,5 mln zł każda
z nich, / roboty muszą być zakończone /.

12. Referencje potwierdzające, że roboty o których mowa w pkt. 11 zostały wykonane w terminie
i z należytą starannością.

13. W załączniku nr 5 zatytułowanym \Podwykonawcy\ żądamy wskazania, jaką cześć
zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Wartość robót powierzonych
do wykonania podwykonawcom nie może przekraczać 20% zamówienia całkowitego brutto.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z usług Podwykonawców, musi dołączyć do oferty podpisane przez Podwykonawcę Oświadczenie o gotowości do współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji powierzonej części przedmiotu zamówienia .
Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć zamówienia podwykonawcy, załącza zał. nr 5 do oferty z adnotacją \nie dotyczy
14. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku
Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych
dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnie
3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

15. Informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

16. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

17. Dowód wpłacenia wadium lub kserokopia dokonanej wpłaty, potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.

18. Wstępny harmonogram rzeczowo- terminowo- wartościowy robót przewidujący fakturowanie
miesięczne.

Harmonogram powinien być skonstruowany w okresach miesięcznych i tak, aby wszystkie
roboty były wykonane w terminie do 30.11.2007r.
Ostatnia faktura płatna po odbiorze końcowym stanowić musi nie mniej niż 10% wynagrodzenia umownego brutto.

19. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy .

20. Kosztorys ofertowy z podaniem nośników cenotwórczych.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie przez kilku przedsiębiorców, każdy
ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w pkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15,16.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.rzgow.tensoft.pl/.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2007 godzina 09:00.
3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.06.2007, godzina 09:15, Urząd Miejski w Rzgowie 95-030 Rzgów Plac 500- Lecia 22.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 15.05.2007.
powrót...
Wersja : 1 2 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 18.05.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 18.05.2007 00:00. Wygasa 15.06.2007 00:00. Odsłon 1790, Wersja 2
Początek strony