Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie przeglądów budowlanych budynków gminy. (wygasły...)

ZL.12.2014.GK Rzgów, dnia 07.04.2014 r

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Na podstawie § 1 ust.5 oraz § 3 ust.1 Załącznika do Zarządzenia Burmistrza Rzgowa Nr 208/12 z dnia 31 grudnia 2012 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 000 Euro, Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do składania ofert podmioty do wykonywania przeglądów budowlanych budynków gminy.

Podmiot powinien posiadać aktualne uprawnienia do dokonywania przeglądów budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 1409, zm. z 2014 r, poz.40 )

Współpraca zostanie oparta na umowie zlecenia na okres do 31 grudnia 2014 r obejmująca n/w zakres:

  • inwentaryzację budowlaną na potrzeby założenia książki obiektu

  • założenie książki obiektu

  • orzeczenie techniczne o stanie budynku

  • wykonanie przeglądu ogólnobudowlanego 5 letniego

  • wykonanie przeglądu ogólnobudowlanego 1 rocznego

Przeglądy należy wykonywać zgodnie z terminem ważności wg zapisu w książce obiektu budowlanego.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą następować będzie na podstawie wystawionej faktury VAT według cen brutto podanej w ofercie. Oferta powinna obejmować propozycję cenowy jednostkowej zakresu zapytania.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach oraz informację o doświadczeniu zawodowym. Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w terminie 11 kwietnia 2014 roku do godziny 15.00.  lub przesłana pocztą w tym terminie na adres Urząd Miejski w Rzgowie  Plac 500- Lecia 22  95-030 Rzgów . Wszelkie pytania należy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail: wkaczmarek@rzgow.pl.Informacja o rozstrzygnięciu będzie umieszczona na stronie BIP w zakładce wyniki przetargów do końca kwietnia 2014 r.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Włodzimierz Kaczmarek dnia 07.04.2014
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 07.04.2014 00:00. Wygasa 12.04.2014 00:00. Odsłon 1029, Wersja 1
Początek strony