I etap przebudowy ulicy Lipowej w Gospodarzu (wygasły...)06 - 08 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu przebudowy ulicy Lipowej w Gospodarzu . Zakres prac obejmie:
1. Wykonanie odwodnienia i przepustów.
2. Ustawienie krawężników i obrzeży.
3. Wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej na odcinku około 520 m.
.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 07-09-2004 r.
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie
są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”. z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Paulina Skiba tel. 0 - 42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-09-2004 r. o godzinie 945.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 7-10-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.10.2004 r.
Wadium 2000 złpowrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 06.08.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 06.08.2004 00:00. Wygasa 07.09.2004 00:00. Odsłon 938, Wersja 1
Początek strony