Burmistrz Rzgowa ogłasza przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanow (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Rzgowa /Rzgów,plac 500 lecia 22 ,tel 214-12-10,214-13-53/ogłasza przetarg ograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w miejscowości Guzew
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej


1.236 28170 2674 12918,58


Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Działka nie ma styczności z drogą publiczną.
Na działce brak naniesień budowlanych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zachodnia część działki/ pasmo ca 30 mb/ leży w jednostce planistycznej „FMR” dla której ustala się przeznaczenie podstawowe pod zabudowę zagrodową i i mieszkaniową jednorodzinną,adaptacja istniejącej zabudowy,a przeznaczenie dopuszczalne pod zabudowę usługową i produkcyjną o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki. Pozostała część działki 236 przeznaczona jest pod uprawy polowe z możliwością dolesień gruntów klas V iVI.
Z pełnym zakresem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informuje się że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Wyboru formy przetargu ograniczonego ustnego dokonano ze względu na brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej. Z tego względu przetarg jest kierowany do właścicieli działek przylegających o nr 234,237 i 238.
Przetarg ograniczony ustny odbędzie się w dniu 6 lipca 2009 roku o godzinie 1230
w pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu
w terminie do dnia 30 czerwca 2009 roku /włącznie/.W tym terminie osoby zainteresowane powinni także zgłosić uczestnictwo w przetargu
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi,w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rzgów. dn. 2009-05-27
powrót...
Załączniki:
wersja PDF ogłoszenia
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 29.05.2009
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 29.05.2009 00:00. Wygasa 07.07.2009 00:00. Odsłon 935, Wersja 1
Początek strony