ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE (wygasły...)

Rzgów: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE
Numer ogłoszenia: 214553 - 2007; data zamieszczenia: 07.11.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE NA PIERWSZYM PIĘTRZE URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE. W ZAKRES PRAC WEJDĄ PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM INSTALACJI CO, ROBOTY ELEKTRYCZNE POLEGAJĄCE NA ROZPROWADZENIU INSTALACJI PODTYNKOWEJ I MONTAŻ OSPRZĘTU, ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE I POSADZKARSKIE. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC JEST OPISANY W PRZEDMIARACH DOŁĄCZONYCH DO OGŁOSZENIA OPUBLIKOWANEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.32.40.00-7, 45.33.11.00-7, 45.44.21.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.03.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: WADIUM W WYSOKOŚĆI 5 000 ZŁ POWINNO BYĆ WNIESIONE WE WSZYSTKICH FORMACH DOPUSZCONYCH W ART.45 PUNKCIE 6 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH..


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU MOGĄ WZIĄĆ FIRMY LUB OSOBY FIZYCZNE SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA ART. 22 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I NIE WYKLUCZONE Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 TEJ USTAWY. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW BĘDZIE DOKONYWANA POPRZEZ WERYFIKACJĘ DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: OFERENT DOŁĄCZY DO DO OFERTY OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE W SIWZ POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW. SPECYFIKACJA JEST DOŁACZONA DO OGŁOSZENIA UMIESZCZONEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W RZGOWIE.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 pokój nr 4 Referat Inwestycji.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2007 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 07.11.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 07.11.2007 00:00. Wygasa 28.11.2007 00:00. Odsłon 1013, Wersja 1
Początek strony