wykonanie chodnika przy drodze Babichy - Guzew (wygasły...)


2006-05-05


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Rzgowa , 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z wykonaniem chodnika przy drodze Babichy - Guzew w Rzgowie na odcinku od Guzewa do Babich. Zakres robót obejmie wykonanie chodnika oraz wjazdów na odcinku ca 220 m.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 22-05-2006 r .
do godziny 900 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-05-2006 r . o godzinie 930 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.07.2006 r.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 05.05.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 05.05.2006 00:00. Wygasa 22.05.2006 00:00. Odsłon 868, Wersja 1
Początek strony