Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypad (wygasły...)

ZL15.2014.GK                                                                          Rzgów, dnia 25.04.2014 r    

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Na podstawie § 4 Załącznika do Zarządzenia Burmistrza Rzgowa Nr 45/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro, Urząd Miejski w Rzgowie zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Rzgów.

   Polisa zostanie zawarta na okres od 15.05.2014 r. do 14.05.2015 r. w zakresie:

następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego z ograniczonym czasem ochrony do wypadków i stanów chorobowych (zawał serca i udar mózgu) powstałych podczas czynnego udziału w akcji ratowniczej, ćwiczeniach lub zawodach i pokazach, a także w drodze na akcje, ćwiczenia, zawody i pokazy oraz w drodze powrotnej.

Rodzaje świadczeń:

- jednorazowa wypłata w przypadku śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo zdarzenia objętego umową w wysokości 100% sumy ubezpieczenia

Zakres winien obejmować także m.in. następujące świadczenia stanowiące minimum 10% sumy ubezpieczenia (dla każdego świadczenia):

- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów

- zwrot kosztów leczenia poniesionych na terytorium RP,

- oparzenia lub odmrożenia (jednorazowe świadczenie),

- świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu

oraz świadczenia stanowiące minimum 0,1% sumy ubezpieczenia (dla każdego świadczenia)

- zasiłek dzienny z tytuły niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia (za każdy dzień niezdolności do pracy),

- dieta szpitalna (należna minimum od trzeciego dnia pobytu w szpitalu). 

Forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna

Suma ubezpieczenia:                75 716,00 zł na osobę

Ilość jednostek:                        11 jednostek (w tym: 11 drużyn męskich, 1 drużyna kobieca, 4
                                               drużyny chłopięce oraz jedna dziewczęca)

Ilość osób:                              556

 

Oferta powinna zawierać cenę łączną za ubezpieczenie, która będzie stanowić wyłączne kryterium oceny.

Do oferty należy dołączyć:

1)            Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zapytania

2)            Aktualny odpis z KRS, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)            Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeśli jej umocowanie nie wynika z KRS.

4)            Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia określonego w przedmiocie zamówienia

 

Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Ubezpieczyciela, co powinno wynikać z dołączonych dokumentów.

 

Oferta powinna być złożona w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w terminie do 8 maja 2014 roku do godziny 15.00  lub przesłana pocztą w tym terminie na adres:

Urząd Miejski w Rzgowie

Plac 500- Lecia 22

95-030 Rzgów

Wszelkie pytania należy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mail:

wkaczmarek@rzgow.pl

Informacja o rozstrzygnięciu będzie umieszczona na stronie BIP Rzgów w zakładce wyniki przetargów do dnia 14.05.2014 r.

 

 

                                                                           Burmistrz Rzgowa

                                                                           Jan Mielczarek


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Włodzimierz Kaczmarek dnia 25.04.2014
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 25.04.2014 00:00. Wygasa 08.05.2014 00:00. Odsłon 1316, Wersja 1
Początek strony