Burmistrz Rzgowa ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomościw miejscowości Konstantyna (wygasły...)

OGŁOSZENIE


Burmistrz Rzgowa ,woj .łódzkie/Rzgów plac 500 lecia 22 ,tel.042 2141210,2141209/,ogłasza przetargi nieograniczone ustne,licytacje, na sprzedaż nieruchomości,stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w miejscowości Konstantyna

 

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w m2

Cena brutto do przetargu /zł/

w/g ewidencji gruntów

w/g księgi wieczystej

1

69/15

LD1P/000/26145/3

980

67417,53

2

69/16

LD1P/00026145/3

938

64528,26

3

69/17

LD1P/000/26145/3

937

64459,38

4

69/18

LD1P/00026145/3

938

64528,26

5

69/19

LD1P/00026145/3

938

64528,26

 

Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23 %.

W pasie drogowym ulicy w sąsiedztwie działek została wybudowana nowa sieć i urządzenia elektroenergetyczna. Na działkach brak naniesień budowlanych.

Wyszczególnione działki leżą w jednostce planistycznej „5MN"dla której ustalono przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ;dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru,wbudowane lub dobudowane do budynku o funkcji podstawowej i tworzące z nim zwartą całość architektoniczną.,stanowiące maksimum 30% całkowitej powierzchni zabudowy. Strefa ochronna od istniejącego zalesienia wynosi 12mb.Linia zabudowy-5mb od linii rozgraniczającej drogi/ulicy oznaczonej „2KDD".

Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie. Informuje się,że nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Przetargi nieograniczone ustne na na sprzedaż działek geodezyjnych wyżej podanych odbędą się dnia 17 maja 2013roku o godzinie 1200 pokoju nr 37 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.

Uczestnicy przetargów powinni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny gruntu w kasie urzędu do godz. 1400 w terminie do dnia 10 maja 2013 roku/włącznie/ Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Rzgów dnia 2013-04-08


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 15.04.2013
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 15.04.2013 00:00. Wygasa 17.05.2013 00:00. Odsłon 3548, Wersja 3
Początek strony