Burmistrz Rzgowa, woj. łódzkie /Rzgów plac 500 lecia 22, tel.042 2141210, 2141353/, ogłasza przetarg (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Rzgowa, woj. łódzkie /Rzgów plac 500 lecia 22, tel.042 2141210, 2141353/, ogłasza
przetarg nieograniczony ustny,licytację na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Rzgów położonej w mieście Rzgów.
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej

1.99 11577 9694 1 335 351,00

Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionej w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Nieruchomość jest wolne od obciążeń i zobowiązań.
Działka nr 99 leży w jednostce planistycznej „10SG”dla której ustalono jako przeznaczenie podstawowe: wielofunkcyjna strefa aktywności gospodarczej pod zabudowę przemysłową- przemysł lekki nieuciążliwy,bazy,składy i magazyny,hurtownie,usługi komercyjne itd. z obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające : parkingi i dojazdowe drogi wewnętrzne,obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych. Obsługa komunikacyjna działek z wyznaczonych w planie dróg. Zabudowa może być realizowana w odległości 5 mb od linii rozgraniczającej dróg.
. Z pełnym zakresem ustaleń obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego zainteresowane osoby mogą zapoznać się w pokoju nr 02 lub 05 Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Na działce brak naniesień budowlanych.
Przetarg nieograniczony ustny odbędzie się dnia 6 lipca 2009 roku o godzinie 1200
w pokoju nr 29 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargów powinni wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny gruntu z takim wyprzedzeniem aby na konto Urzędu Miejskiego w Rzgowie Pe Ka O S A I/O Nr 05 1240 3435 1111 0000 3027 5773środki wpłynęły w terminie do dnia 29 czerwca 2009 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu..Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Rzgów dnia 2009-04-30
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 04.05.2009
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 04.05.2009 00:00. Wygasa 06.07.2009 00:00. Odsłon 1875, Wersja 2
Początek strony