przetarg (wygasły...)

Rzgów: ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO O FRAKCJIACH OD 0 - 31,5MM W ILOŚCI 1000 TON, OD 0-63MM W ILOSCI 1500 TON przeznaczonego na naprawy gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Rzgów oraz utwardzaniu poboczy dróg powiatowych
Numer ogłoszenia: 189728 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, faks 042 2141207.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO O FRAKCJIACH OD 0 - 31,5MM W ILOŚCI 1000 TON, OD 0-63MM W ILOSCI 1500 TON przeznaczonego na naprawy gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Rzgów oraz utwardzaniu poboczy dróg powiatowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO O FRAKCJIACH OD 0 - 31,5MM W ILOŚCI 1000 TON, OD 0-63MM W ILOSCI 1500 TON przeznaczonego na naprawy gminnych dróg gruntowych na terenie Gminy Rzgów oraz utwardzaniu poboczy dróg powiatowych spełniającego normę jakości PN-EN 13043:2004. Dostawy nie mogą obejmować kruszywa wyprodukowanego z innego rodzaju skały niż dolomit..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2, 44.92.22.00-1, 60.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie wykonawcy, że spełnia on warunki udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie w sytuacji: a) Wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji dostaw ze względu na: - zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym spowodowane wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie dostaw, potwierdzonych przez Zamawiającego, - zawieszenie przez Zamawiającego wykonania dostaw spowodowane siłą wyższą, - szybszego wykonania przez Wykonawcę przedmiotowych dostaw, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu zmieniającego termin realizacji umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. 2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji: a) zmiany przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, b) zmiany nazwy zadania, c) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku zmian w strukturach organizacyjnych stron. 3) Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie nie ulega zmianie. 4)Zmiany umowy będą wymagały sporządzenia aneksu do umowy. 5) Zgodnie z art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22 95-030 Rzgów, pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 08:45, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22 95-030 Rzgów, Sekretariat pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


powrót...
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Adam Stawiany dnia 15.05.2013
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 15.05.2013 00:00. Wygasa 24.05.2013 00:00. Odsłon 1041, Wersja 1
Początek strony