Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wodociągu w Konstantynie”. (wygasły...)

Wpłynęło nasępujące zapytanie 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wodociągu w Konstantynie”.W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. „Budowa wodociągu w Konstantynie”składamy następujące zapytania do warunków SIWZ:1. Zgodnie z punktem 3 art. 6 ustawy z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nadzabytkami (zwanej dalej ustawą) „Ochronie i opiece podlegają, bez względu na stan zachowania:zabytki archeologiczne będące, w szczególności:a) pozostałościami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,b) cmentarzyskami,c) kurhanami,d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej.”Rzeczywiste granice stanowisk archeologicznych nie są znane – są one bowiem najczęściejrejestrowane metodą Archeologicznego Zdjęcia Polski, która lokalizuje jedynie zabytki ruchomeznajdujące się na powierzchni. W celu ich ochrony – a zgodnie z punktem 4 art. 7 ustawyo ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, formami ochrony zabytków są: „ustalenia ochronyw miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacjiinwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizacjęinwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniuna realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.”Inwestycja – ze względu na swoją skalę winna uzyskać opinię Opolskiego WojewódzkiegoKonserwatora Zabytków.Czy uzyskała takową?2. W dokumencie „Zalecenia dla wojewódzkich konserwatorów zabytków, pracowników d/sochrony zabytków archeologicznych WUOZ oraz dla kierujących badaniami archeologicznymiw zakresie metod eksploracji stanowisk i sporządzania ich podstawowej dokumentacji”, na stronie12, w rozdziale V znajduje się następujący zapis:„W praktyce konserwatorskiej upowszechniło się pojęcie nadzorów archeologicznych.Pojęcie to jest nieprecyzyjne i może być mylące zarówno dla samych archeologów, którym zlecasię prowadzenie takich nadzorów, jak i dla inwestorów, których obliguje się do ich finansowania.Pojęcie nadzoru archeologicznego powinno być stosowane w ostateczności i wyłączniew odniesieniu do obszarów inwestycji, na których nie zostały dotąd zlokalizowane stanowiskaarcheologiczne, ale istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą się tam znajdować! Archeologprowadzący nadzór ma wówczas obowiązek obserwacji prowadzonych prac ziemnychi wstrzymania ich w przypadku natrafienia na stanowisko archeologiczne. Powiadomionyo odkryciu zabytków archeologicznych wojewódzki konserwator zabytków podejmuje wówczasstosowną decyzję, którą może być np. przeprowadzenie wykopalisk interwencyjnych wyłączniew obrębie terenu, który ulegnie zniszczeniu. Nie należy natomiast stosować pojęcia(i w konsekwencji zlecać) nadzoru archeologicznego jako wymogu konserwatorskiegow odniesieniu do terenów, na których znajdują się znane uprzednio (np. z badańpowierzchniowych) stanowiska archeologiczne.”Czy w związku z powyższym Wykonawca powinien skalkulować w swojej ofercie kosztyniezbędnego – w świetle cytowanego dokumentu - nadzoru archeologicznego, czy też nadzórarcheologiczny zapewni Zamawiający?3. Czy w przypadku odkrycia nawarstwień archeologicznych, których przebadanie będziewymagało wstrzymania robót na danym odcinku i niemożliwa okaże się korekta harmonogramuprac wykonawcy na ten okres, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenie terminuzakończenia prac?4. Czy w przypadku znacznego spowolnienia prac przez krótkotrwałe przestoje związanez koniecznością eksploracji nawarstwień archeologicznych odkrytych w trakcie robót ziemnych

przewiduje się zmianę sposobu rozliczania prac?

 

Odpowiedzi na pyatania;

ad 1. W związku z tym, że Gmina Rzgów posiada miejscowy plan zagospodarowania terenu uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków w Łodzi, zgodnie z Prawem Budowlanym nie mamy obowiązku dla obszaru będącego terenem inwestycji  uzgoadniać dokumentacji ze służbami konserwatorskimi.

ad 2. Wykonawca nie musi uwzględniać w swojej ofercie kosztów nadzoru archeologicznego.

ad 3. Jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania prac ze względów na odkrycia wymagające badań archeologicznych termin realizacji zadania  zostanie przedłużony.

ad 4. Jeżeli przestoje będą uzasadniione Gmina przewiduje możliwość korekt finansowych w zaakresie umowy.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 19.09.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 19.09.2012 00:00. Wygasa 10.10.2012 00:00. Odsłon 1212, Wersja 1
Początek strony