wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej na ulicy Lucernianej (wygasły...)20 - 04 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej na ulicy Lucernianej w Starej Gadce na długości 543 mb.
 Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 07-05-2004 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert : Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Maria Nagańska tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-05-2004 r . o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 05-06-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok . nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania sierpień 2004

Wadium 3 000 zł.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 20.04.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 20.04.2004 00:00. Wygasa 07.05.2004 00:00. Odsłon 880, Wersja 1
Początek strony