kotłownia dla O.S.P. w Kalinku. (wygasły...)2006-02-20


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Miasta Rzgowa
95-030 Rzgów, Pl.500-lecia 22
tel.(0-42) 214-11-09
fax.(0-42) 214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych związanych z wykonaniem kotłowni dla O.S.P. w Kalinku.

CPV 45331110-0

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 08-03-2006 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1, oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski oraz Maria Hetman- Nagańska
tel. 0-42 214-11-09.
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-03-2006 r . o godzinie 915 w gabinecie Burmistrza Rzgowa.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 06-04-2006 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.04.2006 r.
Wadium nie jest wymagane.

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 20.02.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 20.02.2006 00:00. Wygasa 08.03.2006 00:00. Odsłon 780, Wersja 1
Początek strony