Zamówienie do 14 000 EURO (wygasły...)

Gmina Rzgów posukuje wykonawcy projektu przebudowy hydroforni w Rzgowie  

Zakres projektowania obejmie:

Remont i  rozbudowa (o ile będzie potrzeba) budynku SUW

Technologia uzdatniania wody

Zbiorniki retencyjne (2 x 350 m3)

Modernizacja odstojnika wód popłucznych

Sieci między obiektowe

Przewidzieć zasilanie awaryjne agregatem

Drogi wewnętrzne;

Opis stanu istniejącego:

DANE do projektowania SUW w Rzgowie

- średnio dobowe zapotrzebowanie na wodę (obecne)  - 1100 m3/d

- średnia godzinowe zapotrzebowanie na wodę – 100 m3/h

- maksymalne  godzinowe zapotrzebowanie na wodę – 200 m3/h

Wymagane ciśnienie wody podawane na sieć  50 m słupa H2O (5 atmosfer)

wydajność ujęcia 100 m3/h

Stan istniejący SUW  - powinien być potwierdzony wizją lokalną

Parametry wody surowej wg badań do wlądu na wniosek oferenta.

Projektant powinien uwzględnić w cenie swojej oferty koszty wszystkich niezbędnych opracowań, uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wymaganych przez przepisy o ochronie środowiska. Wykonawca powinien w cenie swojej oferty przewidzieć również koszty związane z przygotowaniem materiału niezbędnego do uzyskania decyzji środowiskowej, o ile taka będzie potrzebna.  Wykonawca powinien w cenie swojej oferty uwzględnićrównież koszt wykonania mapy do celów projektowych. W zakresie dokumentacji należy równieżuwzględnić wykonanie ST, kosztorysów inwestorskiego i nakłądczego oraz przedmiaru prac. Dokumentacja powinna być dostarczona w wersji papierowej w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej . Kosztorysy i ST w wersji papierowej w 1 ezg, + wersja elektroniczna. Dokumentacja powinna obejmować projekt budowlany i wykonawczy

Warunki do projektowania będą wydawane przez GZWiK w Rzgowie tel. 42 214 11 91. Pytania merytoryczne należy kierować do pana Konrada Kobusa dyrektora GZWiK w Rzgowie tel 42 214 11 09. Oczekiwny termin wykonania zamówienia bez uzyskania pozwolenia na budowę 30 grudzień 2012.   Płatność z wykonane prace będzie dokonana jednorazowo po złożeniu kompletnej dokumentacji na pozwolenie na budowę. Ofert należy składać do 18 wrześniia 2012 roku do godziny 1430 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie. 95-0390 Rzgów Plac 500- Lecia 22.

Pytania można kierować do Referatu Inwestycji Urzędu Miejskiego w Rzgowie pocztą elektroniczną na adres inwestcje@rzgow.pl           Do ogłoszenia o zamówieniu dołączone zostały skany rzutu parteru oraz plan zagospodarowania terenu działki nr 977/2 przy ulicy Górnej na którym zlokalizowana jest SUW.

Oferty należy składać do dnia 18 września 2012


powrót...
Załączniki:
1
3
2
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 04.09.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 04.09.2012 00:00. Wygasa 18.09.2012 00:00. Odsłon 1459, Wersja 1
Początek strony