remont drogi w Tadzinie (wygasły...)2005-07-07


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z remontem drogi w Tadzinie o powierzchni ca 3 440 m2.
Naprawa podbudowy i nakładka asfaltowa.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 25-07-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-07-2005 r . o godzinie 930 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 23-08-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub otrzymać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.09. 2005 r.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 07.07.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 07.07.2005 00:00. Wygasa 25.07.2005 00:00. Odsłon 956, Wersja 1
Początek strony