Wybudowanie kablowej linii oświetleniowej na ulicy Spacerowej w Gospodarzu 17 lamp . (wygasły...)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 60 000 euro


1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
URZĄD GMINY RZGÓW
b) REGON: 000547827
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
95-030 Rzgów, łódzkie, łódzki wschodni
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
Plac 500- lecia 22
e) internet: ________________ e-mail: inwestycje@rzgow.pl
f) numer kierunkowy 0-42 tel. 21411 09 faks 2141207

2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a) imię i nazwisko: Zbigniew Snelewski
b) telefon: 2141109
c) e-mail: inwestycje@rzgow.pl
d) nr pokoju: 06
e) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 8:00 – 14:00

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Wybudowanie kablowej linii oświetleniowej na ulicy Spacerowej w Gospodarzu 17 lamp .
4)Informacje o częściach zamówienia: Nie dotyczy


rodzaj zamówienia: roboty budowlane TAK dostawy NIE usługi NIE

Dopuszcza się składanie ofert częściowych – nie
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych - NIE
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych - NIE

5) Termin (okres) realizacji zamówienia: 09.2005r. – 10.2005r.

6) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium:
w wysokości: nie dotyczy.


7) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
cena (koszt) 100 %
inne kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
________________________ ___ %
suma 100 %

8) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać:
osobiście w siedzibie zamawiającego - pkt.1 ogłoszenia,
innym miejscu:_______nie dotyczy______________________
pocztą elektroniczną, adres:______nie dotyczy_______ ______
faksem: _____nie dotyczy______________________________
lub za zaliczeniem pocztowym_____nie dotyczy______________.
b) cena formularza: 0,00 zł słownie: zero zł

9) W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca powinien udokumentować doświadczenie w realizacji oświetlenia ulicznego dla jednostek komunalnych o zakresie porównywalnym z będącym przedmiotem zlecenia,
Spełnianie przez wykonawców w/w warunków będzie oceniane na podstawie dokumentów załączonych w złożonej ofercie.

10) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania:
siedziba zamawiającego – pkt.1 ogłoszenia
inne miejsce: nie dotyczy
b) w terminie do: 05.09.2005r. godz. 9:00

11) Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia :
w siedzibie zamawiającego – pkt.1 ogłoszenia
w innym miejscu: nie dotyczy
b) data otwarcia:
jak data składania ofert, godz. 9:15

12) Termin związania ofertą: 30 dni

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 19.08.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 19.08.2005 00:00. Wygasa 05.09.2005 00:00. Odsłon 950, Wersja 1
Początek strony