Zaproszenie do składania ofert na profilaktyczne zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży (wygasły...)

Zaproszenie do składania ofert na profilaktyczne zajęcia fotograficzne dla dzieci i młodzieży

 

            Na podstawie § 1 ust.5  Załącznika do Zarządzenia Burmistrza Rzgowa Nr 208/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Rzgowie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie działająca przy Urzędzie Miejskim w Rzgowie zaprasza do składania ofert podmioty zainteresowane współpracą w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w formie fotograficznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku.

 

1.                  Wymogi ofertowe:

1)     Podmiot oferujący realizację zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi składa ofertę - pisemny konspekt planowanych zajęć wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu fotografii oraz możliwość pracy z dziećmi tj. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie w terminie do dnia 08 kwietnia 2014 r.

Uwaga: oferta złożona po tym terminie nie będzie brana pod ocenę.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w  jednym egzemplarzu, w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem „Oferta na profilaktyczne zajęcia fotograficzne " w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowe.


Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletny, czytelna, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu.

3.      Wszystkie oferty będą oceniane przez Gminna Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.      Komisja odrzuca ofertę:

1)                   nie podpisaną lub podpisaną przez osoby nieuprawnione do reprezentowania podmiotu;

2)                   nie posiadającą wymaganych załączników;

 

5.                     Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert pod względem wypełniania następujących kryteriów:

1)                          Zgodność zaplanowanych w ofercie działań z treścią ogłoszenia konkursowego (max. 20 pkt),

2)                          Zasoby kadrowe oferenta zapewniają prawidłową realizację zadania (max. 15 pkt),

3)                          Adekwatność kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (max. 15 pkt),

4)                          Przejrzystość i spójność koncepcji przedstawionej w ofercie (max. 10 pkt),

5)                          Zawartość merytoryczna, w tym innowacyjność działań (max. 5 pkt.)

6)                          Doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań (max. 10 pkt)

6.                     W przypadku stwierdzenia konieczności wprowadzenia zmian w zaproponowanym
w ofercie zakresie merytorycznym zadania oraz przedstawionym kosztorysie GKRPA w Rzgowie zwraca się pisemnie do oferentów, których oferta uzyskała jak największą liczbę punków o wprowadzenie stosownych poprawek. Dopuszcza się także przeprowadzenie negocjacji z w/w podmiotami.

7.                  Podana kwota na realizację zadania merytorycznego może ulec zmianie, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu GKPiRPA w Rzgowie w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania naboru na realizatora zajęć.

8.                  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Rzgów po zaakceptowaniu wyników konkursu przez Burmistrza Rzgowa.

 

 „Profilaktyczne zajęcia fotograficzne"

Cel: Nauka pracy w zespole przy zachowaniu własnej odrębności, wyrażania emocji, budowanie poczucia własnej wartości, zdobywanie umiejętności odreagowywania stresu i problemów przez fotografię, zdobywanie i doskonalenie umiejętności fotograficznych.

Adresaci: dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi.

- Podmiot podejmujący się realizacji szkolenia powinien:

  • posiadać doświadczenie w pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym
  • posiadać kwalifikacje z zakresu fotografii

-        Zajęcia powinny być skierowane do możliwe najszerszej grupy dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

-        Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z realizacji zajęć przy braku zainteresowania ze strony adresatów zajęć.

Oferta musi zawierać:

- Harmonogram i kosztorys zajęć

- Program zajęć z rozbudowanym konspektem .

- Informację o osobach realizujących program wraz z podaniem ich kwalifikacji

Termin realizacji:  od dnia podpisania umowy/zlecenia do 31 grudnia 2014 r.

Miejsce realizacji: Rzgów

Wskaźniki ewaluacji: Realizator zajęć zobowiązany jest do:

-        prowadzenia systematycznie dziennika zajęć z listą obecność uczestników oraz tematami zajęć,

-        przygotowania wraz z uczestnikami zajęć dwóch wystaw prac dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia do końca roku 2014r.,

-        złożenia w terminie do 15 stycznia 2015 roku sprawozdania z realizacji zadania do Burmistrza Rzgowa

Kwota zaplanowana na realizację zadania w 2014 r.: 10 000 zł.


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Agata Nawrocka dnia 28.02.2014
Opublikowana przez Rafał Suciński dnia 28.02.2014 00:00. Wygasa 09.04.2014 00:00. Odsłon 3185, Wersja 3
Początek strony