Zamówienie do 14 000 EURO (wygasły...)

Gmina Rzgów poszukuje wykonawcy dokumentacji przeetargowej na wybór dostawcy energii dla obiektów będących własnością Gminy Rzgów.

Temat: Opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór dostawcy energii czynnej w obiektach Gminy Rzgów – 71 liczników.1.Zakres opracowania:1.1. Analiza merytoryczna i kosztowa istniejącej dokumentacji energetycznej obiektów( ok. 700 dokumentów);1.2.Opracownie koncepcji i harmonogramu przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z symulacją potencjalnych oszczędności;1.3. Opracowanie  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z odpowiednimi załącznikami;

2. Oferta powinna być przygotowana i złożona do dnia 25 czerwca 2012 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rzgowie do godziny 09:00 . Oferty zostaną otwarte           w tym samym dniu.

3. Kryteria oceny ofert:

 - Oczekiwany termin realizacji- do dwóch tygodni od daty podpisania umowy . Waga 30%

- Cena. Waga 70%

Po złożeniu ofert oferenci, kórych oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze  zostaną poproszeni o rozmowę, w której bedą musieli podać informacje o swoim doświadczeniu w realizacji tego typu zadań.

5. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać:

Podstawowe dane firmy

Cenę realizacji netto i brutto

Proponowany termin realizacji zadania liczony od daty podpisania umowy.

Krótki opis prac podobnego typu zrealizowanych przez firmę.

Osobyy upoważnione do kontaktu z oferentami:

Sprawy formalne: Zbigniew Snelewski   inwestycje@rzgow.pl

Sprawy merytoryczne: Włodzimierz Kaczmarek  komunalny@rzgow.pl

Porozumiewanie może odbywać się pisemnie, na adres: Urząd Miejski w Rzgowie 95-030 Rzgów Plac 500- Lecia 22, pocztą eletroniczną lub faxem na nr 42 2141207

5. Sposób wyłonienia wykonawcy:

Realizacja zadania zostanie powierzona jednostce, której oferta będzie cenowo i terminowo najkorzystniejsza i która będzie potrafiła wykazać się doświadczeniem w realizacji tego typu prac.

WYKONAWCĄ BĘDZIE FIRMA KTÓRA OTRZYMA NAJWYŻSZĄ PUNKTACJĘ I WYKAŻE SIĘ WYSTARCZAJĄCYM DOŚWIADCZENIEM I WIEDZĄ W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez dnia 12.06.2012
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 12.06.2012 00:00. Wygasa 25.07.2012 00:00. Odsłon 1873, Wersja 2
Początek strony