budowa chodnika i ścieżki rowerowej (wygasły...)2005-06-16


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane z budową chodnika na odcinku od ronda do ulicy Zachodniej. Zakres robót obejmie wykonanie poszerzenia drogi oraz ustawienie krawężnika na odcinku ca 286 m.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 07-07-2005 r .
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07-07-2005 r . o godzinie 930 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, do dnia 05-08-2005 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Gminy
w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 31.08.2005 r.
powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 16.06.2005
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 16.06.2005 00:00. Wygasa 07.07.2005 00:00. Odsłon 1734, Wersja 2
Początek strony