PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ DO RPO WŁ KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA (wygasły...)

Rzgów: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ DO RPO WŁ KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA
Numer ogłoszenia: 108080 - 2008; data zamieszczenia: 21.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rzgów, Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNE DO RPO WŁ KANALIZACJA PODCIŚNIENIOWA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO, DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH, STUDIUM WYKONALNOŚCI ORAZ OGÓLNE DORADZTWO DLA POTRZEB POZYSKANIA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ II, DZIAŁANIE II.1 GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA - RPO WŁ, DLA PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO -BUDOWA KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI STROWA GÓRA I STARA GADKA-

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.14.21.20-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 12.06.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI, KTÓRE POWINIEN SPRŁNIAĆ OFERENT ZAPISANE SĄ W SIWZ. DOKONANIE OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW NASTĄPI POPRZEZ WERYFIKACJĘ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ DOŁACZONYCH DO OFERTY.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA POWINIEN DOSTARCZY DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMIENIONE W SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500- Lecia 22 Referat Inwestycji.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie 95- 030 Rzgów Plac 500-Lecia 22 Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

powrót...
Wersja : 1 2 3 
Załączniki:
siwz
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 21.05.2008
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 21.05.2008 00:00. Wygasa 29.05.2008 00:00. Odsłon 2412, Wersja 3
Początek strony