wykonanie ocieplenia i tynku strukturalnego na powierzchni około 400 m2. (wygasły...)

2006-05-09


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Rzgowa , 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane związane
z wykonaniem ocieplenia ścian budynku metodą lekką . Zakres robót obejmie wykonanie ocieplenia i tynku strukturalnego na powierzchni około 400 m2.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 12-06-2006 r .
do godziny 900 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski i Paulina Skiba tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12-06-2006 r . o godzinie 915 .
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.07.2006 r.


powrót...
Wersja : 1 2 3 
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 09.05.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.05.2006 00:00. Wygasa 12.06.2006 00:00. Odsłon 2492, Wersja 3
Początek strony