Ważne! Aktualny przetarg na usługi - Projekt domu kultury IN 271/3/14 (wygasły...)

Rzgów: WYKONANIE PROJEKTU DOMU KULTURY W RZGOWIE
Numer ogłoszenia: 53044 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzgów , Plac 500-Lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 42 2141109, faks 42 2141207.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzgow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PROJEKTU DOMU KULTURY W RZGOWIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem jest: Wykonanie projektu Domu Kultury w Rzgowie przy ul. Szkolnej 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Założenia projektowe do Domu Kultury. 2. Zakres umowy obejmuje: A. ETAP 1 - opracowanie 2 wariantów koncepcji wraz z wizualizacją Domu Kultury, z zagospodarowaniem terenów przylegających, różniące się zarówno ilością kondygnacji, jak i elewacją, zaprezentowane w powiązaniu z budynkiem hali sportowej. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia ewentualnych uwag do wybranej przez Zamawiającego koncepcji. B. ETAP 2 - opracowanie projektu domu kultury a) Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego b) Przygotowanie karty informacyjnej, niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (karta musi zostać przygotowana w takim terminie, by było możliwe uzyskanie decyzji środowiskowej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę) c) Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych i zapewnień dostawy energii elektrycznej, wody i gazu d) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych e) Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach (m.in. budowlanej, drogowej, instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych, instalacji wod-kan. zewnętrznych, instalacji wod-kan i co wewnętrznych, instalacji gazowej, wentylacji i klimatyzacji, instalacji ppoż. i alarmowej) f) Wykonanie projektów akustyki wnętrz, ochrony dźwiękowej sali widowiskowej i sali chóru i orkiestry, systemu elektroakustycznego i systemu inspicjenta dla sali, technologii sceny oraz oświetlenia scenicznego g) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia h) Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż i) Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przetargowych i zbiorczych zestawień kosztów inwestycji j) Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym wraz ze wszystkimi załącznikami k) projekt i zestawienie wyposażenia wnętrz 3. Szczegółowy zakres opracowania: a) Koncepcja - 2 egz. b) Projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem wytycznych funkcjonalnych oraz założeń programowych) łącznie z projektem zagospodarowania terenu - 5 egz. c) Projekt wykonawczy wraz z przyłączami w każdej branży, projekty architektury wnętrz pomieszczeń ogólnodostępnych oraz sali widowiskowej, ukształtowania terenu, dróg i parkingu, oświetlenia zewnętrznego i małej architektury - 4 egz. d) Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne - 4 egz. e) Projekt akustyki wnętrz - 4 egz. f) Projekt ochrony dźwiękowej sali widowiskowej i sali chóru i orkiestry- 4 egz. g) Projekt systemu elektroakustycznego i systemu inspicjenta dla sali - 4 egz. i) Projekt technologii sceny - 4 egz. j) Projekt oświetlenia scenicznego - 4 egz. k) projekt i zestawienie wyposażenia wnętrz - 4 egz. l)Kosztorys inwestorski - 1 egz. ł) Przedmiary robót - 1 egz. m) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- 2 egz. n) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 1 egz. o) instrukcja p.poż. wraz z rozmieszczeniem oznakowania i sprzętu p.poż.- 1 egz. p) dokumentacja geotechniczna wraz z badaniami - 1 egz. r) Wersja elektroniczna: projekty, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, plan BIOZ, kosztorys w formacie xls, pdf i wersji edytowalnej; przedmiar w formacie xls, pdf i wersji edytowalnej - po 1 szt. 4. Wymogi zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji: a) Na etapie opracowania projektu - wymagane są robocze konsultacje z zamawiającym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, standardów wykończenia. Zamawiający wymaga, aby w początkowej fazie projektowania wykonawca uczestniczył w konsultacjach roboczych co najmniej raz w tygodniu w siedzibie zamawiającego. Istotne rozwiązania projektowe, których potrzeba wprowadzenia pojawi się pomiędzy konsultacjami roboczymi wykonawca może wprowadzić jedynie w przypadku przedstawienia rozwiązania zamawiającemu. Rozwiązania projektowe strony mogą poza konsultacjami roboczymi uzgadniać drogą faksową lub e-mail. b) Uzyskanie wszystkich uzgodnień wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzeń. c) Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawców: bhp, ppoż., san-hig. d) Uzupełnienie i dostosowanie dokumentacji wg zaleceń jednostek uzgadniających. e) Uzyskanie pozwolenia na budowę. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało uzupełnienie i dostosowanie dokumentacji wg zaleceń Urzędu Zatwierdzającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego. f) W projekcie należy przedstawić rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed dostępem osób trzecich. g) Uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących przepisów. h) Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. i) Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. j) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej. k) W zakresie dokumentacji wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. l) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych - art. 29 i 30, w szczególności przy podaniu nazw, znaków towarowych czy patentów powinno być podane, że są to jedynie rozwiązania przykładowe, a projektant dopuszcza rozwiązania równoważne, które będą spełniały wskazane, mierzalne parametry równoważności określone przez projektanta. Opis przedmiotu zamówienia nie może utrudniać uczciwej konkurencji. m) Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. n) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom za wyjątkiem opracowań architektonicznych. 5. W ramach umowy, zamawiający nabędzie majątkowe prawa autorskie do utworu, w ramach których będzie mógł korzystać z utworu na następujących polach eksploatacji: a) Zwielokrotnienia dowolną techniką b) Utrwalenia c) Użyczenia w toku procesu budowlanego wybranemu wykonawcy robót budowlanych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 20% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.24.20.00-6, 71.24.60.00-4, 71.24.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Odnośnie spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał: - nie mniej niż 1 zamówienie (wykonane należycie) o wartości, co najmniej 150 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej - nie mniej niż 1 zamówienie na wykonanie projektu akustyki sali widowiskowej na min. 200 osób - nie mniej niż 1 zamówienie na wykonanie projektu elektroakustyki sali widowiskowej na min. 200 osób - nie mniej niż 1 zamówienie na wykonanie projektu oświetlenia scenicznego sali widowiskowej na min. 200 osób wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednią kadrą techniczną zdolną wykonać zadanie, tj.:- min. po 1 osobie, posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach: - architektonicznej, - konstrukcyjno - budowlanej, - instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodno - kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - instalacji telekomunikacyjnych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena tego warunku - na podstawie oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Odnośnie spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał: - nie mniej niż 1 zamówienie (wykonane należycie) o wartości, co najmniej 150 000,00 zł brutto, polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie budownictwa obiektów użyteczności publicznej - nie mniej niż 1 zamówienie na wykonanie projektu akustyki sali widowiskowej na min. 200 osób - nie mniej niż 1 zamówienie na wykonanie projektu elektroakustyki sali widowiskowej na min. 200 osób - nie mniej niż 1 zamówienie na wykonanie projektu oświetlenia scenicznego sali widowiskowej na min. 200 osób wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach tj.: a) wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku: - zmiany podatku VAT b) termin może ulec zmianie w przypadku: - nie uzyskania pozwoleń lub innych dokumentów od organów niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy pomimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, - zmian w projekcie wynikających ze zmiany przepisów prawnych w trakcie umowy, - nie przekazania w terminie dokumentów do projektowania wymaganych przepisami, do których był zobowiązany Zamawiający, - wystąpienie okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. c) w przypadku zmiany kluczowego personelu Wykonawcy (pod warunkiem spełniania wymagań zawartych w SIWZ), d) w przypadku zmiany przepisów w trakcie realizacji umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.rzgow.tensoft.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Rzgowie, Pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, sekretariat pok 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: RPO woj. łódzkiego na lata 2014-2020.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 powrót...
Wersja : 1 2 3 
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Paulina Skiba dnia 14.02.2014
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 14.02.2014 00:00. Wygasa 24.02.2014 00:00. Odsłon 3116, Wersja 3
Początek strony