Dostawa i montaż urządzeń aktywnych do sieci strukturalnej Urzędu Miejskiego w Rzgowie (wygasły...)

2007-03-09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Burmistrz Rzgowa , 95-030 Pl. 500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa i montaż urządzeń aktywnych do sieci strukturalnej Urzędu Miejskiego w Rzgowie”
CPV 32.42.00.00-3

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 26-03-2007 r .
do godziny 900 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .
Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Rzgowie.
Informacji udzielają : Zbigniew Snelewski tel . 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-03-2007 r o godzinie 9.15.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok. nr 6 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie lub odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 25-04-2007 r. (Czternaście dni od daty podpisania umowy)


powrót...
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 09.03.2007
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 09.03.2007 00:00. Wygasa 26.03.2007 00:00. Odsłon 829, Wersja 1
Początek strony