Przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rz (wygasły...)

OGŁOSZENIE


Burmistrz Rzgowa /Rzgów, plac 500-lecia 22, tel. 042 2141210, 2141353/, ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rzgów, położonej w miejscowości Czyżeminek
Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena do przetargu brutto/ zł/
w/g ewidencji gruntów w/g KW
1. 96/6 33992 1004 21 533,00
W przetargu mogą uczestniczyć nauczyciele pracujący na terenie Gminy Rzgów przez okres
co najmniej pięciu lat.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną; przeznaczenie dopuszczalne – pod zabudowę usługową o uciążliwości niewykraczającej poza granice działki. Zakaz lokalizacji zabudowy inwentarskiej powyżej 50 DJP.
Lokalizacja zabudowy wg. następujących zasad:
• przednia nie przekraczalna linia zabudowy 5 metrów od linii rozgraniczającej drogi (7,5 metra od środka drogi),
• wysokość budynków mieszkalnych i usługowych do dwóch kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
• wysokość budynków gospodarczych – jedna kondygnacja,
• intensywność zabudowy do 0,5 (stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni terenu działki budowlanej)
Adaptacja istniejących rowów melioracyjnych wraz ze strefą ochronną.
Osoby zainteresowane w zakupie wyszczególnionej nieruchomości proszone są o złożenie do dnia 5. I. 2007 roku pisemnej oferty zawierającej dane zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2004r.Nr 207 poz. 2108/, a w szczególności:
1. oferowana cenę
2. uzasadnienie potrzeby i celowości nabycia tej nieruchomości,
3. dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie w charakterze nauczyciela i okres pracy w szkołach na terenie Gminy Rzgów - w oryginale i kserokopii.
Informuje się, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Dla sprzedaży tej działki wybrano formę przetargu ograniczonego pisemnego w celu umożliwienia jej nabycia nauczycielom pracującym aktualnie w szkołach na terenie Gminy Rzgów i przez okres co najmniej 5 lat.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.I.2007 roku o godzinie 12oo w pokoju nr 19 w Urzędzie Miejskim w Rzgowie.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10 %ceny gruntu na konto Urzędu Miejskiego w Rzgowie – Pe Ka O S.A. I/O Rzgów Nr 05 1240 3435 1111
0000 3027 5773, lub w kasie urzędu w terminie do dnia 5 stycznia 2007 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Rzgów dn 2006-12-07

powrót...
Informacja wytworzona przez Paweł Gajda dnia 12.12.2006
Opublikowana przez Paweł Gajda dnia 12.12.2006 00:00. Wygasa 12.01.2007 00:00. Odsłon 2344, Wersja 1
Początek strony