rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie - etap 2006 (wygasły...)

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 9 z dnia 2006.01.12
POZYCJA 1875

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Rzgów: rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie - etap 2006

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Rzgowie, do kontaktów: Zbigniew Snelewski, Paulina Skiba, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, woj. łódzkie, tel. 042 2141109, fax 042 2141207, e-mail: inwestycje@rzgow.pl, www.rzgow.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa Urzędu Miejskiego w Rzgowie - etap 2006.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Docieplenie ścian budynku, posadzki, roboty instalacji wodnokan., elewacja systemowa, montaż osprzętu elektrycznego i armatury wodno kan., roboty malarskie i wyposażeniowe, roboty dekarskie, agregat prądotwórczy..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Urząd Miejski Rzgów 95- 030 Rzgów, Plac 500-lecia 22.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.50.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 EURO.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 15.03.2006; data zakończenia: 30.10.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 30 000.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

Zawarte w SIWZ.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 24.02.2006, cena - 30.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 27.02.2006 godzina 09:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.02.2006, godzina 09:15, Urząd Miejski w Rzgowie, 95- 030 Rzgów Plac 500-lecia 22.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.

2) Data wysłania ogłoszenia di BZP: 05.01.2006.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 13.01.2006
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 13.01.2006 00:00. Wygasa 27.02.2006 00:00. Odsłon 1039, Wersja 1
Początek strony