V etapu budowy gazociągów w Starowej Górze. Zakres prac obejmie wykonanie gazociągów średniego ciśni (wygasły...)14 - 10 – 2004 r.


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wójt Gminy Rzgów 95-030 Pl.500-lecia 22
tel.(0-42)214-11-09
fax.(0-42)214-12-07
( DO 60 000 EURO )

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie V etapu budowy gazociągów w Starowej Górze. Zakres prac obejmie wykonanie gazociągów średniego ciśnienia w ulicach Słomiana, Szeroka, warzywna, Wójtowska, Irysowa, Konwaliowa i Kwiatowa.
Całkowita długość gazociągu wyniesie ca 1700 m.

 Szczegółowy zakres prac jest opisany w przedmiarze dołączonym do SIWZ.
 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych .
 W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą oferty do dnia 28-10-2004 r.
do godziny 9 00 oraz spełniają wymagania określone w SIWZ oraz w art. 22 ust.1 oraz nie są wykluczeni z postępowania z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29-01-2004 .

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Rzgów.
Informacji udzielają: Zbigniew Snelewski oraz Paulina Skiba tel. 0-42 214-11-09
Jedynym kryterium oceny jest cena.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28-10-2004 r. o godzinie 915.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni do dnia 28-11-2004 roku
SIWZ można odebrać nieodpłatnie w Referacie Inwestycji pok.nr 6 w Urzędzie Gminy w Rzgowie odebrać poprzez przesyłkę pocztową za pobraniem kosztów przesyłki.
Oczekiwany termin realizacji zadania 30.12. 2004 roku.

Wadium 2 000 zł.


powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 14.10.2004
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 14.10.2004 00:00. Wygasa 28.10.2004 00:00. Odsłon 845, Wersja 1
Początek strony