Zamówienie do 14 000 Euro (wygasły...)

Rzgów 2008-10- 29OGŁOSZENIE


Znak sprawy: IN. 3410/02/10/2008
Urząd Miejski w Rzgowie informuje, że poszukuje dostawcy elementów ogrodzenia panelowego kompletnego, które będzie zamontowane na stadionie gminnym w Rzgowie.

Termin dostawy 10 grudzień 2008.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 26 /2008
Burmistrza Rzgowa
z dnia 16 lipca 2008 r.

Firma………………………………………………………………………………………………


Zaproszenie do złożenia oferty


Znak sprawy: IN. 3410/01/10/2008

Przedmiot zamówienia: Dostawa elementów ogrodzenia loco Rzgów stadion.Przedmiotem zamówienia powinny być:

• Panel ogrodzeniowy z drutu ocynkowanego Ø 5 mm lakierowany w kolorze wybranym przez zamawiającego RAL wzmocniony profilem 30x30x2. Wysokość panela 1000 mm.
• Słup ocynkowany lakierowany wys 1, 50 m.
• Prefabrykat betonowy do montażu słupka w podłożu
• Komplet akcesoriów niezbędnych do montażu ogrodzenia.
1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia: termin realizacji, miejsce realizacji zamówienia:
Termin wykonania 10 grudzień 2008 r. Miejsce dostawy : Stadion w Rzgowie
2. Wymagania w stosunku do wykonawców, w tym dokumenty i oświadczenia, jakie powinni złożyć wraz z ofertą w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym charakterze. W celu potwierdzenia ich spełnienia do oferty powinno być dołączone oświadczenie ,że zamawiający posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą zrealizować zamówienie oraz informacja o co najmniej trzech pracach podobnego typu , z podaniem danych inwestorów u których były wykonywane.
3. Kryteria wyboru oferty:
• Cena 100 %
4. Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 19.(osobiście, pisemnie- listem, mailem lub faksem) na Formularzu oferty w sekretariacie urzędu lub przesłać na numer faxu 042 214 11 09 , mail : inwestycje@rzgow.pl

b) opakować w kopertę zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonego napisem:
Ogrodzenie GLKS „Zawisza”.
……………………………
podpis

FORMULARZ OFERTY

o wartości poniżej 14 000 euro

na wykonanie: ogrodzenie stadion
Nazwa i adres wykonawcy: Dnia…………………
……………………………..
……………………………….
NIP…………………………….
REGON………………………..Burmistrz Rzgowa

1) Oferuję wykonanie zamówienia za 1 mb. ogrodzenia:
Cenę netto:………………………………………zł,
Cenę brutto:…………………………………….zł,
Słownie brutto:………………………………………………… ....................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..zł


2) Deklaruję ponadto:
a) Termin wykonania zamówienia:………………………………………………………………
b) Okres gwarancji:………………………………………………………………………………..
c) Warunki gwarancji;……………………………………………………………………………..
3) Oświadczam, że

 Zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
 W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w punkcie 2, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.


4) Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:


 ……………………………………………
 ……………………………………………
 ……………………………………………


………………………..dn………………………. ……………………………………………

podpis osoby uprawnionej

powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 07.11.2008
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 07.11.2008 00:00. Wygasa 19.12.2008 00:00. Odsłon 1022, Wersja 1
Początek strony