Przetargi ograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy (wygasły...)

O G Ł O S Z E N I E


Wójt Gminy Rzgów/ Rzgów, plac 500 lecia 22, tel.214-12-07, 214-13-53/ogłasza przetargi ograniczone ustne na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Rzgów położonych w Gospodarzu w sąsiedztwie ulicy Młyńskiej , określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Informuje się, że zgodnie z art.5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług sprzedaż wyszczególnionych w ogłoszeniu nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22 %.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone w Gospodarzu leżą na terenach z przeznaczeniem podstawowym – pod zabudowę mieszkaniową i przeznaczeniem dopuszczalnym pod zabudowę usługową.
Lokalizacja zabudowy może być prowadzona według następujących zasad;
przednia nieprzekraczalna linia zabudowy 5 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej,
nieprzekraczalna tylna linia zabudowy pokrywająca się z linią rozgraniczającą terenu,
wysokość budynków mieszkaniowych i usługowych do trzech kondygnacji, w tym poddasze użytkowe,
wysokość budynków gospodarczych – jedna kondygnacja,
intensywność zabudowy do 08 / stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni terenu działki budowlanej/,
zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w obrębie działki budowlanej,
zachowanie minimum 40% powierzchni działki jako aktywnej przyrodniczo.
Działki położone w Gospodarzu zgodnie z zatwierdzonym podziałem geodezyjnym terenu są przeznaczone na powiększenie określonych zagospodarowanych działek osób fizycznych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie przy ulicy Młyńskiej, a po rezygnacji tych osób zostały przeznaczone na do nabycia przez właścicieli innych nieruchomości graniczących z działką przeznaczoną do tego przetargu.
Do właścicieli tych nieruchomości ograniczony jest niniejszy przetarg.
Wyboru tej formy przetargu dokonano w celu uwzględnienia uzasadnionych wniosków zgłaszanych przez mieszkańców ulicy Młyńskiej a dotyczących powiększenia posiadanych nieruchomości .
Informuje się, że wyszczególnione nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetargi ograniczone ustne odbędą w dniu 27 października 2005 roku roku o godz.1330 w pokoju nr 19 w Urzędzie Gminy Rzgów.
Uczestnicy przetargu powinni wpłacić wadium w gotówce w wysokości 10% ceny gruntu w kasie urzędu w terminie do 20.X. 2005 roku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się w poczet ceny nabycia gruntu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Rzgów dn. 2005-09-20
Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia 2005-09-20

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez Gminę Rzgów w drodze przetargu
ograniczonego ustnego


Lp Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Cena brutto do przetargu Uwagi
w/g ewidencji w/g księgi / zł/
gruntów wieczystej
1 95/17 26151 260 6572,14 Poł.w Gospodarzu
2. 95/18 26151 259 6546,52 j.w
3. 95/22 26151 259 6546,52 j.w.
4. 95/24 26151 261 6597,76 j.w
5. 95/25 26151 258 6522,12 j.w.
6. 95/28 26151 260 6572,14 j.w.
7. 95/29 26151 111 2806,60 j.w.
8. 95/30 26151 19 480,68 j.w.
9. 113/18 14327 261 7384,66 j.w.



powrót...
Informacja wytworzona przez Edmund Cieślik dnia 26.09.2005
Opublikowana przez Edmund Cieślik dnia 26.09.2005 00:00. Wygasa 27.10.2005 00:00. Odsłon 995, Wersja 1
Początek strony