Przetarg nieograniczony na budowę ul. Futrynowej wraz z kanalizacją deszczową o dł. 600 m (wygasły...)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Wójt Gminy Rzgów, 95-030 Rzgów, Plac 500-Lecia 22, lok. 6, woj. łódzkie,
pow. łódzki wschodni, tel. 042 2141109, fax 042 2141207, www.rzgow.pl,
e-mail: inwestycje@rzgow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ul.
Futrynowej wraz z kanalizacją deszczową o dł. 600 m. Szczegółowy zakres prac
określa załącznik do SIWZ.
Miejsce realizacji: Starowa Góra - Gmina Rzgów.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (pożądany) - wrzesień 2003.
Wadium - 4000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł + VAT) można
odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 6, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Zbigniew Snelewski, e-mail:
inwestycje@rzgow.pl, tel. 042 2141109, lok. 6, w godz. 7:30 - 14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2003 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2003 o godzinie 09:45 w siedzibie
zamawiającego, lok. gabinet Wójta.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19
ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający
warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Biuletyn Zamówień Publicznych numer 104 z dnia 23.07.2003 pod pozycją
44241.
powrót...
Brak załączników
Osoba odpowiedzialna za treść
Informacja wytworzona przez Zbigniew Snelewski dnia 24.07.2003
Opublikowana przez Zbigniew Snelewski dnia 24.07.2003 00:00. Wygasa 14.08.2003 00:00. Odsłon 1546, Wersja 1
Początek strony